In de raadsvergadering van 1 juli kwam de Voorjaarsnota aan bod. Hierin wordt de begroting voor de komende jaren 2015-2018 behandeld en deze Voorjaarsnota is een eerste vertaling van het coalitieprogramma. De bijdrage van DMP Heusden is hieronder te vinden. Blijft de gemeente Heusden de storm voor of breekt de mast? Voorzichtig manouvreren, maar toch snelheid maken. Een enorme uitdaging de komende jaren.

 

Kijkend naar het landelijke beeld dan wordt steeds duidelijker zichtbaar dat in economische zin de zon door de wolken begint te breken. De Nederlandse economie werkt aan een voorzichtig herstel. Vanuit de landelijke politiek wordt aangegeven dat het toegenomen consumentenvertrouwen dient als belangrijke basis voor economische groei. De  Nederlandse huishoudens gaan weer meer besteden. Dit werkt door in een verbeterende schuldenpositie van de Rijksoverheid. De Rijksbegroting zal waarschijnlijk onder het maximum tekort van 3% uitkomen. Het is dan ook niet de verwachting dat er aanvullende bezuinigingen zullen worden doorgevoerd bovenop het pakket van 6 miljard. Er wordt gezegd dat wanneer het Nederlands elftal wereldkampioen zou worden dat we dan helemaal uit de zorgen zijn. Laten we het hopen.

Laten we het hopen want deze voorzichtig positieve vooruitzichten betekenen niet dat onze fractie zich geen zorgen maakt. De gemeente Heusden staat de komende jaren voor enorme uitdagingen.  

Grote uitdagingen, omdat het Rijk en de provincie taken overdragen aan de gemeenten waarmee aanzienlijke bedragen gemoeid zijn. Maar waarin ook grote verantwoordelijkheden bij de gemeenten zullen worden neergelegd. Die overdracht gaat gepaard met bezuinigingen waarvoor oplossingen gevonden dienen te worden.  Wij kunnen aan de hand van de Voorjaarsnota de impact hiervan nog niet volledig vaststellen.

Duidelijk is wel dat voorzichtigheid geboden is. Voorzichtigheid. Ook tav de belangrijke en grote projecten, zoals het plein in Vlijmen, de Poort van Heusden, het GOL en de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Grassen en het Geerpark. Ook de financiële ontwikkelingen bij Baanbrekers baren ons zorgen. Zeker gezien het grote aantal werkelozen dient hier aandacht voor te zijn.Als je deze uitdagingen in het huidig tijdsbeeld plaatst dan zijn het even grote risico’s.

DMP Heusden ondersteunt  dan ook het uitgangspunt om voor de komende jaren 2015-2018 te sturen op een sluitende begroting. Maar wij verwachten hierbij wel dat alle zeilen bijgezet moeten worden. Hierbij komt dat alle zeilen bijzetten in zwaar weer kan leiden tot het voorblijven van de storm, maar kan ook leiden tot het breken van de mast.

Zoals gezegd is er in de Voorjaarsnota nog veel onduidelijk en dat is begrijpelijk. Het coalitieprogramma is een programma op hoofdlijnen en voor veel onderwerpen zal de komende periode een nadere uitwerking worden opgesteld. Het is voor ons dan ook moeilijk om goed beeld te krijgen van de daadwerkelijke weersverwachting.

Bij het duidelijk maken hoort ook duidelijkheid over invulling van het voornemen om te stoppen met rentebijschrijving en de daaraan gekoppelde vrijval verliesvoorzieningen. Dit al dan niet in combinatie met het verlagen van de toe te passen rekenrente. Dit zien wij als een belangrijke financiële pijler onder het coalitieakkoord. Hierbij hebben wij de volgende vragen:

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het overleg met de accountant e/o de provincie en wanneer zal dit duidelijk worden?

Ten aanzien van het mogelijk verlagen van de rekenrente  willen wij graag het volgende meegeven. Enerzijds verbetert het verlagen van de rekenrente van 4 % naar 3 % het resultaat van de verliesgevende plannen. En voor dit bedrag kan dan ook de verliesvoorziening afnemen. Anderzijds slaat het ook een gat in de begroting. DMP Heusden wil er voor pleiten om geen verlaging toe te passen van 1% maar van bijvoorbeeld een 0,5%. Daarmee blijft de Algemene Reserve op niveau. Dit zou moeten worden bezien in het geheel van maatregelen.

In het algemeen wil DMP pleiten voor een structurele aanpak van de financiële uitdagingen en niet voor technische kunstgrepen. Graag horen wij van het college hoe zij hier over denkt.

Een tweede inhoudelijk punt dat ik aan wil stippen is het sturen op kostenverlaging. De financiële positie laat een noodzaak zien tot anders denken. Dit betekent zo veel als mogelijk het overboord gooien wat niet in het gemeentelijk bedrijfsvoering thuis hoort. Dit geldt voor het exploiteren van grond maar denk hierbij ook aan de gemeentelijke eigendommen. Hier is het verleden meerdere malen over gesproken. Ook het rapport van de rekenkamer staat ons nog helder voor de geest. Het proactief afstoten van gemeentelijke eigendommen die geen toegevoegde waarde meer hebben voor de gemeenschap zou topprioriteit moeten zijn met als doel het terugbrengen van de kosten. Dit doen levert een meerjarig voordeel op en versterkt de algemene reserve voor de komende jaren.

 In dit kader voor wat betreft de te slopen panden zijn wij van mening dat:

  • ·Wanneer er wel sprake is van een toegevoegde waarde voor de gemeenschap,
  • ·En wanneer een pand vooralsnog kostendekkend kan worden geëxploiteerd,

er in dat geval gewacht moet worden met slopen totdat er concrete plannen zijn met de grond. Het terrein braak laten liggen is dan duurder en voor de inwoners van Heusden is er dan geen toegevoegde waarde. Graag vernemen wij uw reactie hier op.

Ten derde willen wij aandacht vragen voor het anders inrichten van het gemeentehuis in Drunen. Wij ondersteunen deze beweging en zijn tevreden over het plan om de zorgtaken te centraliseren. Wij denken dat dit een positief effect zal hebben op de samenwerking tussen de zorgverleners en dat de Heusdense burger hier uiteindelijk beter van zal worden. Ten aanzien van het verdwijnen van de fysieke gemeentelijke dienstverlening in Drunen lijkt het ons goed hier iets tegenover te stellen. Wij denken hierbij aan twee bewegingen. Waar overigens ook de inwoners van de andere kernen van zullen profiteren!

  1. Ten eerste aan het uitbreiden van de digitale dienstverlening. Dat is de toekomst wat ons betreft. Digitalisering heeft al een grote vlucht genomen. Daarbij zou het oude denken van een fysiek kantoor los kunnen worden gelaten. In dit kader vragen wij het college om snel aan te sluiten op de digitale portaal van de overheid; mijnoverheid.nl. Veel gemeenten zijn al voorgegaan. 
  2. En dan kom ik bij de tweede beweging die wij graag zouden willen zien. Voor de burgers die niet zo handig zijn op de digitale snelweg kan wellicht de koppeling gemaakt worden met het instellen van de sociale wijkteams. Er zijn duizenden huizen en huishoudens in de gemeente Heusden. Niet alleen in de kern Drunen maar ook in de andere kernen. Eigenlijk kunnen deze adressen allemaal als front of home office gebruikt worden. Hierbij wordt de burger centraal gesteld en niet de gemeente als organisatie. Kijkt u eens naar een gemeente als de gemeente Molenwaard. Geen gemeentehuis meer, maar een echte realisatie van het concept ‘de gemeente komt naar de burger toe’. Er valt veel te leren van andere gemeenten. We zien dat graag terug in de uitwerking van de plannen.

Tenslotte nog drietal zaken nav de gestelde technische vragen:

  • Wij ondersteunen het streven om voor 15% energiebesparing te gaan. Over hoe deze energiebesparing gerealiseerd zal worden is, wordt nog nagedacht, zo blijkt uit het antwoord. Wij zijn blij met deze beweging en blijven graag op de hoogte van de acties.
  • Over het verbeteren van de verkeersveiligheid op de tuinbouwweg zijn wij zeer enthousiast. Wij zijn positief over deze ontwikkelingen die de verkeersveiligheid zullen verbeteren. DMP zal dit nauwgezet blijven volgen.
  • Ten derde lijken de ombuigingen in personeel en bedrijfsvoering ons beperkt. Het is aan te bevelen ook hier een andere manier van denken toe te passen en daar waar mogelijk uitgaven zeer kritisch tegen het licht te houden.

Concluderend kan gesteld worden dat alle zeilen bijgezet moeten worden. Dit betekent extra op de kleintjes letten. Ook omdat het weerstandsvermogen niet zo groot is als gedacht. Wij pleiten voor een verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee.  In zwaar weer is het voorzichtig manoeuvreren, maar wel voldoende snelheid maken zodat de storm de mast niet breekt. Dan moet je wakker zijn en alert. DMP loopt er niet voor weg om problemen adequaat aan te pakken. Zodat we aan  het einde van deze periode met elkaar kunnen vaststellen dat aan de horizon  de zon schijnt.

 

 

Menu