Op 13 november werd de begroting 2015 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen wil DMP Heusden zoals altijd pleiten voor een structurele aanpak van de financiële uitdagingen. Realiteitszin is de komende jaren noodzakelijk. DMP Heusden ondersteunt  dan ook het uitgangspunt om voor de komende jaren 2015-2018 te sturen op een sluitende begroting. Onze Algemene Reserve mag niet onder erosie gebukt gaan. Wij gaan voor een verstandig beheer van gemeenschapsgeld. Zie hier onze beschouwing.

Algemene beschouwingen DMP Heusden, 13/11/2014

Voorzitter,

We bespreken hier de begroting voor 2015. Laat ik voorop stellen dat het een overzichtelijk en helder document is. Wij willen het college en de ambtenaren bedanken. Onze technische vragen en de vragen aan het college zijn voldoende beantwoord al zijn blinken sommige teksten niet uit in duidelijkheid of zijn ze in ieder geval op meerdere manieren te interpreteren.

In het voorwoord staat dat de structureel sluitende begroting met trots gepresenteerd wordt. Die trots kunnen wij ons voorstellen gezien de uitdagingen die er liggen en de beperkte middelen die er beschikbaar zijn. Realiteitszin is de komende jaren noodzakelijk. Want we staan voor een aantal grote uitdagingen, omdat het Rijk en de provincie taken overdragen waarmee aanzienlijke bedragen gemoeid zijn. Maar waarbij ook grote verantwoordelijkheden bij de gemeenten zullen worden neergelegd. Die overdracht gaat gepaard met bezuinigingen waarvoor oplossingen gevonden dienen te worden. Voorzichtigheid met het omspringen van gemeenschapsgeld is een must, zeker gezien de toch al moeilijke financiële tijden.

In het algemeen wil DMP Heusden zoals altijd pleiten voor een structurele aanpak van de financiële uitdagingen en niet voor technische kunstgrepen. DMP Heusden ondersteunt  dan ook het uitgangspunt om voor de komende jaren 2015-2018 te sturen op een sluitende begroting. Onze Algemene Reserve mag niet onder erosie gebukt gaan.

Voor de zomer, bij de behandeling van de voorjaarsnota heb ik gesproken over de gemeente Heusden als een schip. Blijft de gemeente Heusden de storm voor of breekt de mast? Voorzichtig manoeuvreren, maar toch snelheid maken. Duidelijk is dat voorzichtigheid geboden is. Voorzichtigheid. Ook tav de belangrijke en grote projecten, zoals de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Grassen en het Geerpark, het plein in Vlijmen, de Poort van Heusden en het GOL (wij hopen overigens dat de provincie Noord Brabant op korte termijn de knoop door hakt tav de randweg Vlijmen). Ook de financiële ontwikkelingen bij Baanbrekers baren ons zorgen. Zeker gezien het grote aantal werkelozen dient hier aandacht voor te zijn. Wij verwachten dan ook sturing van het college op het uitvoeren van de aangekondigde maatregelen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. We accepteren geen meerjarenbegroting met een jaarlijks negatief resultaat van rond de 3 miljoen euro. Over de voortgang worden we graag op de hoogte gehouden.

Een aantal onderwerpen nader beschouwd.

Tav de transities in de zorg

Afgelopen raadsvergadering is hier uitgebreid over gesproken. DMP Heusden vindt het belangrijk dat er veel en in begrijpelijke taal gecommuniceerd wordt. Wij vinden het een goede zaak dat het gemeentehuis Drunen toegankelijk is voor alle inwoners met een zorgvraag. Wij ondersteunen deze beweging en zijn tevreden over het plan om de zorgtaken in Drunen te centraliseren. Wij denken dat dit een positief effect zal hebben op de samenwerking tussen de zorgverleners en dat de Heusdense inwoners hier uiteindelijk beter van worden. Met name de inzet van wijkteams en het houden van keukentafelgesprekken vinden wij een goede insteek. Evenals de afspraak dat de bestaande zorg gehandhaafd blijft tot dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. Met de mens als uitgangspunt zullen wij de financiële consequenties nauwgezet volgen. Want dat hier een uitdaging ligt is wel duidelijk.

Tav het Centrumplan Vlijmen

Ook dit onderwerp is vorige week in de raadvergadering behandeld. Ook hier zijn tevreden met de ingeslagen weg.  Mijn collega raadslid Meesters sprak over de snelkookpan. En wij zouden graag zien dat de druk op de ketel blijft. In financiële zin willen wij nogmaals benadrukken dat de bestemde  10 mio euro’s wat ons betreft niet op hoeven. Wij denken eerder aan de helft. Het college heeft toegezegd bij de raad terug komen met het financiële dekkingsplan. Wij zijn zeer benieuwd.

Tav de Dromen Doen Heusden dag

De fikse overschrijding in 2014 was voor ons een verrassing en gaf een nare smaak in de mond. Zeker in deze tijd, maar eigenlijk altijd, moet de gemeente  bij het organiseren van evenementen het goede voorbeeld geven. Budget is iets om je aan te houden en wat ons betreft blijft het budget voor de DDH-dag gelijk aan dat van 2014 en geen dubbeltje meer.

Aanvullend willen wij opmerken dat de ombuigingen in personeel en bedrijfsvoering ons beperkt lijken. Met de overschrijding bij de DDH-dag als voorbeeld is aan te bevelen een andere manier van denken toe te passen en daar waar mogelijk uitgaven zeer kritisch tegen het licht te houden. Dit zal wat ons betreft ook moeten gebeuren obv het lean maken van processen en de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening (zeker gezien het sluiten van een loket in Drunen). De inwoners van Heusden vragen er om het heeft daarnaast  een kosten verlagend effect.

Tav de verbetering van de fietsveiligheid op de Tuinbouwweg

Dit is een uitvloeisel van het coalitieakkoord. Hier zijn wij enthousiast over de ontwikkelingen. Fase 1 zijn drie verkeersdrempels en deze zullen dit jaar nog de verkeersveiligheid verbeteren.  Op fase 2, het vrij liggende fietspad ter hoogte van de bedrijven aan de d’Oultremontweg en op fase 3, de mogelijke fietssuggestie stroken kunnen wij niet wachten. Momenteel is er nog 65.000 euro gereserveerd voor onderzoek tav de vervolgstappen. Wij willen dit geld niet laten vrijvallen, maar blijvend oormerken voor dit doel. Bij de behandeling van de 2e B-rap zullen wij hier nadrukkelijk op terug komen.

Tav het toestaan inwonen en aanleunwoningen in het kader van mantelzorg

willen wij het college een compliment geven. Iets waar wij als DMP al lang voor pleiten is het mogelijk maken en dus ruimhartig toepassen van deze regeling. Wij vinden dit volledig passen in de huidige tijdsgeest.

Tav het sturen op kostenverlaging; het verkopen van eigendommen

De financiële positie laat een noodzaak zien tot anders denken. Dit betekent zo veel als mogelijk het overboord gooien wat niet in het gemeentelijk bedrijfsvoering thuis hoort. Dit geldt zeker voor  gemeentelijke eigendommen. Hier is het verleden meerdere malen over gesproken. Ook het rapport van de rekenkamer staat ons nog helder voor de geest. Het proactief afstoten van gemeentelijke eigendommen die geen toegevoegde waarde meer hebben voor de gemeenschap zou topprioriteit moeten zijn met als doel het terugbrengen van de kosten. Dit doen levert een meerjarig voordeel op en versterkt de algemene reserve voor de komende jaren. Wij horen graag op korte termijn van de wethouder wat er nu daadwerkelijk verkocht is en of en hoe hierin versnelling kan worden aangebracht. Dit lijkt onze fractie DMP Heusden noodzaak gezien de reeds ingeboekte opbrengsten.

En dan tenlotte tav bouwgrond en de grondprijzen

De Grassen en Geerpark zijn grote projecten. Hier zitten wezenlijke financiële risico’s aan. Wij vinden het als DMP Heusden belangrijk dat de gemeenteraad, gezien de risico’s, grip heeft op de ontwikkelingen tav de grondpositie, en hieraan gekoppeld de grondprijzen, die de raad in december zou moeten vast stellen.

In maart 2014 heeft de rekenkamer  onderzoek uitgevoerd naar de grondbedrijfsfunctie (grondbeleid en grondexploitatie) in de gemeente Heusden. In het onderzoeksrapport zijn aanbevelingen gedaan met de bedoeling de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken. Hierbij is voorgesteld door verkenning van een aantal scenario's te bepalen op welke wijze de gemeente kan omgaan met haar grondposities en de risico's die daaraan verbonden zijn. In de themavergadering zijn vervolgens concrete afspraken gemaakt over het verbeteren van de strategische besluitvorming door de raad, o.a. door het analyseren van mogelijke scenario's en verbeteren van de rapportage. Dit is wat ons betreft vooralsnog onvoldoende van de grond gekomen. Wij vinden een concrete uitvoering noodzakelijk om de juiste besluiten te kunnen nemen over de vast te stellen grondprijzen voor 2015. Graag de reactie van het college.

Tenslotte, voorzitter, kan ik u mededelen dat DMP Heusden in kan stemmen met de tarieven voor 2015.

Tot zover.

Martijn van Esch, fractievoorzitter DMP Heusden

Menu