DMP Heusden heeft van het college van B&W antwoorden gekregen op de vragen over het proces en voortgang van GOL, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. DMP Heusden uiten haar zorgen over de overgang van de gezamenlijke samenwerkingspartners binnen GOL naar een constructie waarbij de provincie Noord-Brabant de regisserende partij is. De wijziging van constructie en de recent ontvangen brief van ‘Stichting van Gol naar Beter’ aangaande de schetssessies, leiden voor ons tot het stellen van vragen aan het college. Tevens zetten wij onze vraagtekens bij de voorkeursvariant nabij afslag Nieuwkuijk.  

Uit  de beantwoording van het college blijkt dat onze zorgen onnodig zijn. De planning is niet veranderd, de mogelijkheden tot inspraak en overleg blijven ongewijzigd, communicatie vindt zorgvuldig plaats en de gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden. Bovendien houdt het college de regie, als lid van de Stuurgroep GOL. Er heeft alleen een wijziging plaatsgevonden in de planologische bevoegdheid voor de randweg Vlijmen-Oost. Daarvoor wordt nu een provinciaal inpassingsplan opgesteld (PIP-oost) waarbij de provincie bevoegd gezag is. Hiervoor waren aanvankelijk 2 bestemmingsplanprocedures van toepassing, met als verantwoordelijke partijen respectievelijk de gemeente Heusden en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor Drunen-west en Nieuwkuijk is de provincie van meet af aan het bevoegd gezag (PIP-west).

De schetssessies hebben een informele status. Bewoners worden gevraagd mee te denken over de invulling van de voorgenomen projecten omdat zij de meeste gebiedskennis hebben. Ook de verschillende varianten van bewoners en andere partijen die passen binnen de doelstelling van GOL worden nader onderzocht. Deze varianten, de zienswijzen die zijn ingediend bij het NRD en de uitkomsten van de schetssessies worden samengebracht in de beste oplossingen voor GOL. Eind september van dit jaar vindt hierover terugkoppeling plaats door middel van bewonersbijeenomsten. DMP Heusden wacht dit met spanning af en zal het project GOL met meer dan normale belangstelling volgen.  

Antwoorden college

Menu