Aldi en de gemeente Heusden kunnen verder met de uitwerking van de plannen van de supermarkt om te verhuizen van de Grotestraat, aan de rand van het centrum van Drunen, naar plan Dillenburg elders in het dorp. Tijdens de raadsvergadering van 29 september stemde DMP Heusden in, samen met een meerderheid van de politiek, met die verhuizing. De verhuizing van de Aldi is echter niet rond. Heusden moet het nog maar net vastgestelde bestemmingsplan Dillenburg wijzigen. Verder moet Aldi, dat aan de Grotestraat klem zit, een omgevingsvergunning aanvragen. In beide gevallen is het mogelijk bezwaren te maken.

Heusden verkoopt bijna 6.800 vierkante meter grond aan Aldi. Hoe groot de supermarkt in plan Dillenburg, pal aan de Lipsstraat, precies zal worden, wordt nader geregeld in het bestemmingsplan. Kernmanagement Drunen, dat opkomt voor de belangen van de ondernemers in centrum Drunen, zijn tegen de verhuizing. Ze wijzen erop dat Heusden als beleid heeft detailhandel te concentreren in het centrum. Zij zijn bovendien bang voor de negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in het centrum. Ook vrezen ze dat wellicht meer detailhandel zal vertrekken uit het centrum.

In de raadsvergadering van 29 september lag een raadsvoorstel met hierin een tweetal besluiten. Ten eerste een besluit om het beleid inzake detailhandel te verduidelijken en daarvoor een tekstuele aanpassing van het Sociaal Economisch Plan vast te stellen. Daarnaast lag er voor een gevraagd besluit inzake het toepassen van de coördinatieregeling op de aanvragen van een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning bouwen voor een discount supermarkt van Aldi aan de Tinie de Munnikstraat. De fractie DMP Heusden hinkt in de afweging op 2 gedachten.

Enerzijds het belang van een mooi compact centrum in Drunen. Vragen die hierbij horen: gaat hier precedentwerking van uit? Gaan meer winkels zich buiten het centrum vestigen? Wordt het centrum niet leeggezogen? Gaan we leegstand kweken? Anderzijds het belang dat er momenteel een, wat ons betreft, prima initiatief ontstaat waarbij de Aldi een supermarkt wil vestigen aan de Tinie de Munnikstraat. Hiermee kan de gemeente Heusden een flink stuk grond verkopen van 6.800m2 met bijbehorende opbrengsten.

Door het snel wijzigen van het plan na eerdere vaststelling voor de zomer heeft het wat DMP Heusden betreft de schijn van wat inconsequent en ad hoc handelen. Desalniettemin heeft DMP voor het raadsvoorstel gestemd. Omdat wij denken dat instemmen met het voorstel een aantal risico’s geeft, namelijk de genoemde kans op kweken van leegstand en versnippering van het winkelaanbod. De toekomst zal dat leren. Je ziet de Aldi zich overigens op meer plekken buiten het centrum vestigen, bijvoorbeeld net over de brug bij Wijk en Aalburg. Maar ook niet instemmen met dit voorstel geeft wat ons betreft even grote risico’s: de grond wordt niet verkocht, de Aldi gaat weg uit Drunen, de beoogde grond binnen plan Dillenburg krijgt een mindere invulling.

Ook ontvingen wij een brief van de kernmanager Drunen Wim Aussems. Deze hebben wij zeer serieus genomen. Hierin komen een drietal zaken naar voren. Ten eerste het bezwaar van wegtrekkende klanten uit het centrum. Wij verwachten dit niet als er op de huidige locatie van Aldi een goed alternatief komt. Ten tweede het feit dat de ondernemers nu niet betrokken zijn dmv inspraak. Hier hebben wij  problemen mee en wij willen vragen hier in de toekomst nadrukkelijk vragen hier rekening mee te houden bij aanpassing van SEP. De wethouder heeft dit toegezegd. Ten derde de eerder genoemde precedentwerking. Dit zien wij niet omdat bij elke wijziging van beleid een eigen afweging wordt gemaakt.

Alles afwegende heeft DMP Heusden voor het besluit gestemd. Naast het belang van inspraak, heeft DMP ook als aandachtspunt meegeven dat bij verdere uitwerking goed gekeken moet worden naar regionale afstemming en de toepassing van  de ladder voor duurzame verstedelijking en inpassing binnen de regionale detailhandel. Ook dit heeft de wethouder toegezegd.

Menu