Op 12 november werd de begroting 2016 behandeld in de raadsvergadering. In het algemeen wil DMP Heusden pleiten voor een structurele aanpak van de financiële uitdagingen. DMP Heusden ondersteunt  dan ook het uitgangspunt om voor de komende jaren 2016-2019 te sturen op een sluitende begroting. Wij gaan voor een verstandig beheer van gemeenschapsgeld. Zie hier onze beschouwing.

Naar aanleiding van het debat hebben wij toezeggingen gehad naar aanleiding van onze vragen over de zorgombudsman en het doorontwikkelen van de digitale dienstverlening. Daarnaast is er duidelijkheid gekomen over de te zetten stappen op het gebied van parkeren in de Vesting. Tenslotte hebben wij aangegeven in de aanloop naar de begroting van 2017, bij behandeling van de Voorjaarsnota, terug te komen op de budgetten voor infrastructuur en de afvalstoffenheffing. Ten aanzien van de budgetten voor infrastructuur krijgen wij steeds meer signalen dat de bodem van ‘veilig en heel’ bereikt is. Tav de afvalstoffenheffing vinden wij dat deze in 2017 heroverwogen moet worden.

Algemene beschouwingen DMP Heusden 12/11/2015

Voorzitter,

We bespreken hier de begroting voor 2016. Er is sprake van een vernieuwde opzet, de begroting is in een nieuw jasje gestoken. Wij willen het college en de ambtenaren bedanken. Onze technische vragen en de vragen aan het college zijn voldoende beantwoord al zouden wij de beantwoording volgend jaar graag concreter zien.

Zeven jaar na de start van de crisis en het bankroet van Lehman Brothers krabbelt Nederland langzaam uit het dal. De economie groeit weer – zij het traag. De werkloosheid daalt – zij het langzaam. Het begrotingstekort krimpt – zij het mondjesmaat. De binnenlandse vraag trekt weer aan – zij het na jaren van krimp. En de huizenmarkt herstelt zich weer – zij het voornamelijk  in de Randstad.

In Heusden staan wij op de helft van de periode van vier jaar tussen verkiezingen. Dat is ook de rode draad in mijn beschouwing. Als fractie DMP hebben wij terug gekeken. Wat is er bereikt, maar ook vooruit kijkend; wat is er de komende jaren nog te doen. Bij behandeling van de Voorjaarsnota in 2016 zullen wij hier zeker nog op terug komen.

In ons verkiezingsprogramma heeft u kunnen lezen dat DMP staat voor een goed en verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee. Zowel in crisis tijd als ten tijde van hoogconjunctuur. Zoals altijd wil DMP Heusden pleiten voor een  structurele aanpak van de financiële uitdagingen en niet voor technische kunstgrepen. DMP Heusden ondersteunt  dan ook het uitgangspunt om voor de komende jaren 2016-2019 te sturen op een sluitende begroting. Onze Algemene Reserve mag niet onder erosie gebukt gaan en moet zo snel mogelijk weer op het minimale niveau van € 10 miljoen komen.

Wat nu voor ligt is een sluitende meerjarenbegroting en hiermee heeft onze gemeente een degelijke financiële basis. Deze buffer is nodig omdat we rekening houden met een aantal financiële onzekerheden. Denk daarbij aan de grondexploitatie. Ook blijft onzeker wat de ontwikkelingen in de samenleving en de zorg precies van ons vragen. Ook tav de belangrijke en grote projecten, zoals de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Grassen en het Geerpark, de Poort van Heusden en het GOL. Ook de financiële ontwikkelingen bij Baanbrekers baren ons nog immer zorgen. Zeker gezien het grote aantal werkelozen dient hier aandacht voor te zijn. Wij verwachten dan ook sturing van het college op het uitvoeren van de aangekondigde maatregelen om ook de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.

Een aantal onderwerpen nader beschouwd.

Tav de transities in de zorg

Bij aanvang van deze regeerperiode in menselijke en financiële zin een van de meest onzekere factoren.  Wij vinden het een goede zaak dat het gemeentehuis Drunen toegankelijk is geworden voor alle inwoners met een zorgvraag. Ook de inzet van wijkteams en het houden van keukentafelgesprekken vinden wij een goede insteek. Wij denken dat 2015 heeft bewezen dat de afspraak om bestaande zorg te handhaven totdat dit gesprek heeft plaatsgevonden, goed heeft uitgepakt. Ook zijn wij te spreken over het instellen van een zorgombudsman. Wij hebben hier altijd voor gepleit en zijn blij met het aanstellen van Bas Hagoort. Wij hebben recent artikel 61 vragen gesteld omdat wij ons zorgen maken over de praktische invulling en onduidelijkheid voor burgers. Wat ons betreft is de verkeerde volgorde gebruikt.  Eerst is de persoon aan de slag gegaan en vervolgens wordt pas uitgewerkt welke taken en bevoegdheden er bij horen. Dat is toch de omgekeerde wereld? Voor inwoners is nu onduidelijk wanneer en waarvoor je bij de zorgombudsman terecht kan en wat zijn bevoegdheid is. Aan de wethouder nadrukkelijk de vraag om hier snel helderheid over te geven. Dit vooral voor de zorgvrager. Graag uw reactie.

Tav maatschappelijke tegenprestatie

De maatschappelijke tegenprestatie is wat ons betreft een belangrijk thema. In de nota ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’ heeft u Baanbrekers de kaders meegegeven voor de tegenprestatie. Baanbrekers heeft deze verder uitgewerkt en is ondertussen al even bezig met de invulling van de maatschappelijke tegenprestatie. Hiervoor werken zij in Heusden samen met partijen als  ContourdeTwern, Modus, Juvans, MEE en GGD. Wij vinden dit een belangrijk onderwerp en zijn benieuwd naar de huidige stand van zaken. Kunt u toezeggen dat dit binnen kort in een informatievergadering op de agenda komt?

Tav toerisme en recreatie

DMP Heusden heeft de ambitie om te komen tot een duidelijk uitvoeringsplan op regionaal niveau. Hier zijn bestuurlijke stappen te zetten om door te pakken naar regionale samenwerking binnen de Langstraat of breder in Midden Brabant. Wij denken dan aan een regionaal product waarin hotspots met elkaar worden verbonden alsook aan een regionale uitvoeringsorganisatie die  het regiopakket in de markt zet. Door een meerdaags aanbod krijgt ook het meerdaags verblijf een reële kans. Stuurt u hier op aan en wat zijn de ontwikkelingen?

Tav het Centrumplan Vlijmen

Hier is de fractie DMP Heusden tevreden met de ingeslagen weg.  Eindelijk na al die jaren. Wij zijn er van overtuigd dat er van de bouwactiviteiten aan de oostkant een inspirerende werking uit zal gaan, want zien bouwen, doet bouwen.

Tav ombuigingen in personeel en bedrijfsvoering en doorontwikkelen digitale dienstverlening

Bij behandeling van de Voorjaarsnota hebben wij het college verzocht om in aanloop naar de begroting 2016 heel goed te kijken of uitbreiding in personeel wel noodzakelijk is en wij hebben toen het college meegegeven de omvang en het tempo nog eens kritisch te bezien. Het is goed om te merken dat het college dit heeft gedaan en nu in deze begroting een temporisering heeft aangebracht. Aanvullend betogen wij dat er voordelen te behalen zijn uit het doorontwikkelen van de digitale dienstverlening. De inwoners van Heusden vragen er om en het heeft daarnaast een kosten verlagend effect. Voorbeelden zijn terug te vinden in de begroting, zoals bijvoorbeeld de Heusden App. Onze vraag is : Waarom willen we een Heusden App? Welke maatschappelijke en financiële baten zijn hiermee voorzien ? Kunnen we hier binnenkort nader over geïnformeerd worden? Daarnaast vragen wij ons in breder verband af of er op dit gebied sprake is van de wet van de remmende voorsprong? Wij zien bijvoorbeeld andere gemeenten waar Overheid.nl intensiever gebruikt wordt. Denk aan het publiceren van besluiten, de berichtenbox, het volgen van bouwvergunningen. Graag uw reactie hier op.

Tav het verkopen van eigendommen

De gemeente is wat ons betreft geen vastgoedondernemer. Het proactief afstoten van gemeentelijke eigendommen die geen toegevoegde waarde meer hebben zou topprioriteit moeten zijn met als doel het terugbrengen van de kosten. Dit doen levert een meerjarig voordeel op en versterkt de algemene reserve voor de komende jaren.  Wij zien de markt aantrekken en u wil de ambitie temporiseren. Deze lijn van verminderde ambitie is op zich helder. Maar is het nou echt niet mogelijk om hier meer creatief in te zijn en gas te geven? Een tandje er bij te zetten? Als ik op www.heusden.nl kijk dan is daar slechts 1 pand te vinden. Dit klopt niet met de lange lijst die wij in de Raad hebben gehad. Kunnen we niet een soort van Funda voor gemeentelijke eigendommen realiseren om de verkoop te stimuleren. Graag uw reactie hier op.

Tav de begrote aanvullende subsidie voor Vluchtelingenwerk. 

Er is voor 2016 een aanvullende subsidie van € 50.000 voorzien. In uw antwoord op onze vraag hierover geeft u aan dat het college onderzoekt of er op de middellange en lange termijn in Heusden mogelijkheden zijn voor het opvangen van vluchtelingen. Wij vragen ons af hoe het staat met uw schriftelijke evaluatie van de recente vluchtelingenopvang en de uitkomsten van uw onderzoek. Wanneer kunnen wij iets verwachten?

Tav de kosten van infrastructuur

Ten aanzien van de kosten infrastructuur zien wij in de begroting dat er wordt gekort. Wij hebben het gevoel en krijgen hier ook steeds meer signalen over vanuit de samenleving dat de bodem van Veilig en Heel wel bereikt is. Hierbij neem ik bewust een voorschot op Voorjaarsnota. Deelt u deze mening?

Tav parkeren in de Vesting Heusden

Welke mijlpalen heeft u hier voor ogen? Wat gaat er gebeuren in 2015, wat in 2016, wat in 2017?

Tav de afvalstoffenheffing

Tenslotte, voorzitter, kan ik u mededelen dat DMP Heusden in kan stemmen met de tarieven voor 2016. Hierbij wil ik opmerken dat wij moeite hebben met het verhogen van de afvalstoffenheffing. Hier gaat wat ons betreft een slecht signaal van uit. Wij begrijpen de financiële overwegingen en dat er de afgelopen jaren te veel is afgesnoept van egalisatiereserve. Maar voor burgers kan het lijken dat goed gedrag niet beloond wordt. Denk aan de huidige proeven die lopen. Wij herinneren ons een mooie folder die zei: “Afvalscheiding levert u geld op!” en nu een half jaar later moet er vanuit inwonersperspectief geld bij. U kunt er van uit gaan dat wij dit volgend jaar opnieuw willen bezien, ook omdat het contract met de afvalverwerker Attero in 2017 afloopt. Kunt u een toelichting geven en wellicht toezeggen dat dit volgend jaar heroverwogen wordt?

Tot zover in 1e termijn.

Menu