Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 6 december 2016 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt om de op- en afrit aan de zuidkant van de A59 bij Nieuwkuijk, richting het oosten te verleggen en in Drunen West de randweg dichtbij de Heidijk en dus niet verder richting Waalwijk te leggen. Deze keuze heeft de wethouder op 9 december ingebracht in de Stuurgroep GOL. Voor DMP Heusden was het een lastige keuze met veel kanttekeningen en de nodige toezeggingen van de wethouder. 

Zo vindt DMP Heusden dat we onvoldoende zicht hebben op de gevolgen van onze keuzes op het onderliggende wegennet van de gemeente Heusden. De te nemen maatregelen zijn nog niet allemaal in beeld. Denk hierbij aan de aanleg van rotondes, verkeersremmende maatregelen, fietssuggestiestroken of andere maatregelen die de verkeersveiligheid moeten verbeteren. We hebben hier weliswaar 2,5 milj. voor gereserveerd. Maar het is nog verre van duidelijk wat we hiervoor kunnen doen en of het budget wel voldoende is. Ook de mitigerende en compenserende maatregelen binnen de grenzen van het PIP (provinciaal inpassing plan) of daar direct aan grenzend zijn nog onvoldoende in beeld en zijn nog niet volledig getoetst op haalbaarheid en kosten. Wel is bekend dat deze maatregelen ten laste gaan van het GOL-budget.

De wethouder heef op aandringen van DMP Heusden toegezegd dit in het voorjaar van 2017 in beeld te brengen. Dit is ook nodig aangezien dan het formele vooroverleg in het kader van de PIP gepland staat. Voordat de provincie het PIP ter inzage legt dienen de maatregelen, de haalbaarheid en de kosten daarvan bekend te zijn. Het plan GOL moet immers een sluitende begroting hebben alvorens het PIP wordt vastgesteld. Maar ook alleen dan kan een zorgvuldige afweging worden gemaakt.

Verder heeft de DMP Heusden verzocht om geen onderscheid meer te maken in fase 1 en 2. Werk te maken van een snelfietsverbinding en het openbaar vervoer en smart mobility meer in de planvorming te betrekken. Dit alles om de doorstroming op de A59, die nog te wensen overlaat, te verbeteren. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor De Bellaard en de Tuinbouwweg. Voor het ontlasten van de Vijfhoevenlaan / Mommersteeg en Wolput / Abt van Engelenlaan is het opwaarderen van deze inprikker van belang. Overigens geldt dit ook voor de inprikker Meliestraat die voor de directe bewoners daar gebruikt zou kunnen worden. Allemaal zaken die niet in de GOL plannen zitten, maar zijn uitwerking moeten vinden in het GVVP (gemeentelijke verkeersplan). Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de stichting Van Gol naar Beter die aangeeft dat betere alternatieven beschikbaar zijn die door TU Delft  worden onderzocht. De wethouder heeft aangegeven bereidt te zijn daar naar te kijken. Daar is ook nog tijd voor aangezien de MER rapporten in concept zijn en het ontwerp PIP nog moet worden uitgewerkt. 

Ondanks onze zorgen en kritische geluiden zien wij ook een duidelijke meerwaarde in de GOL maatregelen, bovendien willen we het project niet onnodig vertragen. We hebben immers verschillende belangrijke doelstellingen te realiseren en knelpunten op te lossen, zoals het centrum van Vlijmen en de Eindstraat en Kastanjelaan west in Drunen. Maar ook het realiseren van natuurverbindingen en een betere ontsluiting van (nieuwe) woonwijken en (nieuwe) bedrijventerreinen. Wij zijn er voorstander van om daarbij zorgvuldig te werk te gaan en ook de alternatieven die nog door de TU Delft worden onderzocht serieus te bekijken. Wij denken dat beide kan. Nu een stapje zetten met het benoemen van de voorliggende keuzevarianten, maar niet de ogen sluiten voor de zorgen van omwonenden en het verder bekijken van mogelijke alternatieven. We gaan tenslotte ook op andere onderwerpen verder onderzoek doen, zoals de snelfietsverbinding, natuur, OV, smart mobility etc. Allemaal onderdelen die nog van invloed kunnen zijn op het eindresultaat. 

Dit alles overwegend heeft DMP Heusden uiteindelijk sec op basis van de verkeerscijfers en met de nodige kanttekeningen en toezeggingen van de wethouder ingestemd met het voorliggende raadsvoorstel. Dit houdt in dat voor Drunen West de voorkeur uitgaat naar een randweg naast de Heidijk in plaats van langs de Overstortweg. Beide varaianten scoren op alle MER thema’s nagenoeg gelijk. Echter variant Overstortweg is duurder, wat mogelijk ten kosten gaat van de overige doelstellingen en maatregelen die we graag willen realiseren. Voor Vlijmen /Nieuwkuijk gaat de voorkeur uit naar het verleggen van de op- en afrit in oostelijke richting samen met de aanleg van de parallelstructuur, die zeker nodig is voor het ontlasten van de Wolput en Burg. Van Houtplein. Op basis van de verkeerscijfers geeft deze variant een betere verdeling van het verkeer door Vlijmen/Nieuwkuijk.