Het ziet ernaar uit dat de termijn waarin stikstofuitstoot in veestallen moet worden verminderd in dProvinciale verordening stikstof aanmerkelijk wordt ingekort. Dit tegen eerdere afspraken in. DMP Heusden betreurt deze gang van zaken en vindt dat men uit moet kunnen gaan van een betrouwbare overheid.
Vanuit de gemeenteraad van Haaren kwam een unaniem aangenomen motie met betrekking tot een aanscherping van de Provinciale verordening stikstof. Deze motie roept op om de termijnafspraken uit een eerder afgesloten convenant tussen de provincie Noord-Brabant en agrariërs te respecteren. DMP Heusden ondersteunt deze opvatting en vraagt het college dit ook te doen om zo agrariërs een steun in de rug te bieden. 
 

De motie vanuit de gemeente Haaren gaat in op het vastgestelde convenant (2009) tussen de provincie en onder meer het landbouwbedrijfsleven, waarin veehouders de uitstoot van stikstof uit hun stallen vóór 2028 fors moeten hebben verminderd. De aanpassing van de stallen vergen kostbare investeringen die moeten passen binnen de financiële mogelijkheden om de huisvesting van het vee te verbeteren en te verduurzamen. Daar is tijd voor nodig. Deze aanpassingen zijn pas verantwoord wanneer de vorige investeringen in belangrijke mate zijn afgeschreven, waardoor het convenant  voorzien is van een overgangsperiode die aansluit bij het investeringsritme.

Gedeputeerde Staten hebben nu het voorstel aangedragen om de Provinciele verordening stikstof te wijzigen en de aanpassingen voor stallen ouder dan 15 jaar moeten zijn uitgevoerd vóór 2020, dus binnen 3 jaar en 8 jaar eerder dan is afgesproken. Hierdoor moeten veehouders op korte termijn al flinke investeringen doen. Dit leidt ertoe dat veel vooral traditionele familiebedrijven genoodzaakt worden te moeten stoppen. Met als gevolg dat leegstand ontstaat en de leefbaarheid op het platteland sterk achteruit gaat en ongewenste ontwikkelingen hun kans krijgen. 

In de motie spreekt de gemeenteraad en het college van de gemeente Haaren uit dat het bestuur van de provincie Noord-Brabant de in het verleden in het convenant gemaakte afspraken, inzake de termijn om tot 2028 de stikstof-uitstoot uit veestallen te verminderen, moet respecteren. En dat deze termijn niet eenzijdig sterk mag worden verkort middels wijziging van de Verordening stikstof. Verder geeft zij aan dat deze opvatting ook kenbaar gemaakt moet worden aan zowel de provincie Noord-Brabant alsmede aan de colleges en gemeenteraden van de Brabantse gemeenten. DMP Heusden vraagt het college of ze deze opvatting delen en deze eveneens wil uitspreken naar zowel de Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten van Noord-Brabant. Uiteraard zou dit een steun in de rug zijn van vele agrariërs. 

Klik hier voor de motie uit Haaren en de vragen van DMP.

Bekijk hier de reactie van het college.

Menu