Dinsdag 17 september is de Visie zonne-energie unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Dit maakt de weg vrij om toekomstgericht stappen te zetten naar het steeds meer toepassen van systemen om zonne-energie op te wekken. Hierbij moet in eerste instantie worden gedacht aan stimulering van meer zonnepanelen op daken van bedrijven en particulieren en daarnaast zogenaamde velden met zonnepanelen. Voor de eerste pilots wordt gedacht aan een relatief klein veld nabij Hedikhuizen en op de voormalige stortplaats Bakkersdam bij Heusden-Vesting.

DMP Heusden is blij dat er nu met betrokkenheid van burgers en externe partijen op zorgvuldige wijze een visie is opgesteld. Een visie waar ook wij als DMP aan hebben bijgedragen. Maar nu willen wij snel aan de slag en resultaat zien. 'Garen op de klos' zoals we hebben verwoord in de gemeenteraad, want het is in ieders belang om steeds minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken. Daarbij moeten zonnevelden niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook aan de Heusdense samenleving. Uitgangspunt is dan ook: we doen het mét en vóór elkaar.

De visie zonne-energie moeten we straks in combinatie zien met een visie op windenergie waar momenteel nog aan wordt gewerkt. Die combinatie houdt in dat we onze energiedoelstellingen kunnen realiseren met inzet van verschillende mogelijkheden. Nemen we daar straks meer van het ene dan hoeven we waarschijnlijk minder van het andere te nemen. Eenvoudig gezegd, meer zonnepanelen kan een windmolen schelen en omgekeerd. In principe gaan we er vanuit dat er ca. 60 ha. aan zonnevelden in Heusden zullen komen. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de inzet en het resultaat van zonnepanelen op daken. 

Vanuit DMP is nog aandacht gevraagd voor onder andere:

  • Groot draagvlak bij onze burgers. Dat draagvlak zou moet worden beloond met voldoende revenuen (minimaal 50% van de opbrengst) die lokaal moeten blijven. 
  • Compensatie van eventueel benadeelden door de zonnevelden.
  • De gemeente blijft samen met onze inwoners de baas over het buitengebied.
  • Is het hele project wel circulair (volledige kringloop), immers de eerste generatie zonnepanelen worden nu al vervangen. 
  • En wat doen we met de afvalstromen, wie en op welke wijze liggen de verantwoordelijkheden om te voorkomen dat we met afvalbergen aan zonnepanelen komen te zitten.

Tot slot is afgesproken dat alle projecten voor zonnevelden via de gemeenteraad gaan lopen en we daar dus volledig zicht op kunnen houden. Omdat deze visie ook voor de gemeente Heusden nieuw is, wordt deze over twee jaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

Menu