Toeristenbelasting
Een jaar geleden vroeg DMP: voorzitter, waarom kiest de wethouder hier nu wel voor en is hij dit volgend jaar weer van plan? We willen immers graag als gemeente gastvrij blijven voor recreatie en toerisme. In antwoord op onze vragen werd vorig jaar door de wethouder gesteld dat hij onze oproep ter harte zou nemen. Er was geïndexeerd (met 1,6%) omdat we bepaalde uitdagingen hadden. Volgend jaar (nu dus) zou hij verder kijken. Het leek alsof dat daar weinig van terecht was gekomen. Als we toerisme zo belangrijk vinden, dan moeten we er wat DMP Heusden betreft geen melkkoe van maken. Of het geld moet goed terechtkomen, bij de toeristische sector. Overigens lijkt er geen sprake meer van bepaade uitdagingen. Na onze vragen gaf de wethouder de toezegging om de tarieven toeristenbelasting niet te indexeren. Wat DMP betreft een goede beslissing.

Rioolheffing
Het is frustrerend dat we nog steeds niets gedaan hebben met de differentiatie bij de rioolheffing. Enkele jaren geleden kregen we te horen dat er onderzoek naar gedaan zou worden. Twee jaar verder lezen we: om een meer duurzame omgang met water te stimuleren wordt in de huidige waterplanperiode de praktische werkbaarheid en wenselijkheid van een gedifferentieerde rioolheffing onderzocht. Het onderzoek hiernaar is al gestart maar uit de huidige resultaten en de complexiteit van de materie blijkt dat meer tijd nodig is om tot een goede afweging te kunnen komen. Bij DMP Heusden rees de vraag of dit nu werkelijk wordt opgepakt? Volgens de wethouder is dat zeker wel het geval en wordt er bij de behandeling van het nieuwe Waterplan in het voorjaar van 2022 op teruggekomen. Dan is het onderzoek afgerond en wordt bekeken of er anders omgegaan kan worden met de rioolheffing en deze beter kan worden afgestemd op het daadwerkelijke waterverbruik. Dat is eerlijker (vervuiler betaald) en kan bewoners stimuleren om zuiniger met water om te gaan. Wordt vervolgd.   

Menu