De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met het plan om de komende jaren miljoenen te investeren in het onderhoud en wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden en trottoirs in de hele gemeente Heusden. Vanuit DMP wordt al jaren aandacht gevraagd voor de noodzakelijke verbeteringen. Onze inwoners klagen terecht over de soms slecht begaanbare trottoirs en fietspaden. Afgelopen jaren hebben wij dan ook meerdere keren aandacht gevraagd voor al dit slechstraatwerk. DMP wilde een hoger kwaliteitsniveau en gelukkig andere partijen ook. In september 2021 hebben we als raad besloten om naar een hoger kwaliteitsniveau te gaan.

DMP heeft toen met een motie gepleit om extra geld voor een inhaalslag en verhoging van het kwaliteitsniveau in centra en woonkernen. Nadrukkelijk hebben we gevraagd om veilige wandel- en fietsroutes en rolstoelvriendelijke trottoirs. Dit vooral ook nabij en op de routes van zorgcomplexen naar de winkels. De kwaliteitsniveaus zijn vastgelegd aan de hand van landelijke richtlijnen en zijn bijvoorbeeld in het buitengebied iets minder streng dan in de woonkernen.

Wij zijn blij dat het nieuwe college meteen heeft doorgepakt en een beleidsplan wegen op basis van deze nieuwe uitgangspunten heeft voorgelegd. Het is bovendien niet alleen een plan 2022-2026, maar ook een doorkijk naar 2027-2031. Dit plan ligt daarmee ook helemaal in de lijn van het nieuwe coalitieprogramma. Door dit plan hebben we nu vooral ook financieel inzicht hoe de vlag er in onze gemeente bij hangt voor het onderhoud van onze wegen, fietspaden en trottoirs. Heel belangrijk want het gaat immers over vele miljoenen euro’s die nodig zijn.

Komende 2 jaren wordt gelukkig al veel achterstallig onderhoud aangepakt. Beter nog, er is al begonnen met een inhaalslag. De Admiraalsweg in Drunen en de Mgr. Van Kesselstraat in Vlijmen zijn daar een paar mooie voorbeelden van. Ook zijn er plaatsen waar gelijk het riool wordt aangepakt. Heusden gaat op veel plaatsen op de schop als gevolg van de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) , GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) en het Meerjaren Uitvoeringsplan Onderhoud wegen. Op meerdere plaatsen hebben de plannen ook nog eens raakvlakken met elkaar. DMP hoopt op snelle resultaten en dat we dit zullen zien en vooral ook voelen als we ons door onze gemeente bewegen.

Menu