DMP Heusden krijgt veel vragen en reactie’s binnen over de beschikbaarheid en de toewijzing van huurwoningen. Ook in de media is hier veel over te lezen.
De problemen op de woningmarkt zijn aanzienlijk. Vooral de jonge woningzoekers merken hier veel van. Om een huurwoning te bemachtigen moet men erg lang wachten en een te groot deel van de woningen wordt de afgelopen jaren verhuurd aana mensen van buiten de gemeente Heusden. Wat DMP Heusden betreft moet dit echt veranderen. 
Meer dan 50% van de Heusdense woningen wordt niet aan Heusdenaren verhuurd. Daar knelt de schoen bij de Heusdense woningzoekers het meest, heeft men het gevoel dat beschikbare huurwoningen steeds meer worden toegewezen aan inwoners van buiten onze gemeente. Dit heeft vooral te maken met het feit dat verschillende woningcorporaties gaan samenwerken in de ‘woonservice-regionaal’ opzet waarbij de beschikbare huurwoningen veel breder beschikbaar worden gesteld. De meeste Heusdenaren die zoeken naar een huurwoning hebben de wens om in Heusden te blijven wonen. Vooral vanuit de bestaande sociale en maatschappelijke binding of vanwege het feit dat men in de eigen gemeente werk heeft gevonden. Het hierboven geschetste probleem betreft dus een probleem welke we zeer serieus moeten nemen! 
 
Dit probleem speelt al langer. Om die reden heeft de gemeenteraad in december 2021 een door DMP ingediende motie aangenomen waarmee aan het college én Woonveste opgeroepen wordt om: een huisvestingsverordening uit te werken waarin geregeld wordt dat eigen inwoners voorrang krijgen bij huurwoningen welke in Heusden beschikbaar komen, samen met Woonveste een plan uit te werken om het wettelijk vastgestelde (maximale) 25% van beschikbare huurwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners (dit wettelijk geregelde maximum zal naar verwachting in 2023 worden verhoogd naar 50%), samen met Woonveste een plan uit te werken waarbij jongeren meer kans krijgen op een huurwoning.  
 
DMP-Heusden vind dat de informatievoorziening aan raadsleden vanuit gemeente en Woonveste tekort schiet. Om die reden kunnen we niet vaststellen of de gemaakte afspraken van het college met Woonveste worden nagekomen. DMP Heusden heeft daarom schrifgtelijke vragen ingedien met vragen aan het college over: de toewijzing van woningen in 2022 en de te maken afspraken met Woonveste in 2023. 
 
We wachten de antwoorden van het college af. Daarbij verwachten we dat we de antwoorden zeker nog zullen gaan bespreken in de raad. Wordt vervolgd dus.
Menu