Op basis van het recent door de gemeenteraad vastgesteld Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR) is gebleken dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het onderhoudsniveau op plaatsen en onderdelen echt te verbeteren. In de raad was echter een duidelijke roep om een beter niveau. Voor een beter niveau is simpelweg meer geld nodig. Hiervoor dienden DMP Heusden samen met andere partijen tijdens de begrotingsvergadering een motie in. We willen een duidelijke verbetering zien in onderhoud aan straatwerk van trottoirs, fietspaden, straten en groenvoorzieningen in centra en woonomgeving. Onze burgers vragen hier om en hiervoor is extra budget nodig.

DMP Heusden heeft samen met de partijen VVD, Gemeentebelangen en Heusden Een (ondersteund door D66 en GroenLinks) het college opgeroepen om binnen de begroting op zoek te gaan naar meer geld en daar in de voorjaarsnota 2022 op terug te komen. Dan kan de nieuwe gemeenteraad daar een besluit over nemen. DMP vraagt al jaren om extra aandacht en geld voor de vooral technische en veilige, maar ook esthetische verbetering van de openbare ruimte. In deze raadsperiode is het onderhoudsbudget al een keer met €500.000 verhoogd. Nu blijk dat dit bedrag deels op gaat aan het in stand houden dan wel op niveau brengen tot het huidige onderhoudsniveau. Maar DMP wil juist een inhaalslag naar een hoger niveau in de centra en woonkernen binnen de gemeente Heusden. En omdat alleen erover praten niet helpt hebben we eerder aangegeven daar in de begrotingsvergadering op terug te komen. Op 11 november jl. was het zover en werd de motie ingediend die het college oproept om binnen de begroting op zoek te gaan naar meer geld (€250.000) voor het onderhoud aan de openbare ruimte. 

Menu