Ook dit jaar blikt DMP Heusden terug op het afgelopen jaar. Nog steeds houdt corona ons in de greep en zitten we weer in een lockdown. Ondernemers en organisaties hebben het zwaar en de zorg is nog vaak overbelast. Velen zijn getroffen door het virus en helaas zijn er ook mensen van ons heen gegaan. Vanaf deze kant wensen wij allen veel sterkte! Houd vol en blijf naar elkaar omkijken. Samen doen, samen sterk! DMP Heusden wenst alle inwoners van de gemeente Heusden fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022.

De crisis, en dan met name de maatregelen die worden ingesteld om de crisis onder controle te krijgen, brengt ook mentale gevolgen met zich mee. Eenzaamheid was vooral een begrip dat geassocieerd werd met oudere personen. Maar als gevolg van de coronacrisis vormt eenzaamheid ook steeds meer een probleem onder jongeren. Binnen de gemeente Heusden is actief ingezet op het onderwerp ‘eenzaamheid onder jongeren’. Ook DMP heeft zich via sociale media onder #JijStaatNietAlleen actief ingezet om de jongeren te informeren over de mogelijkheden en beschikbare organisaties.

In het jaar 2021 zijn er gelukkig ook mooie en positieve dingen gebeurd. De laatste stappen zijn gezet om onderwerpen uit het coalitieprogramma met als titel Heusden.Samen.Doen! aan te pakken. Daarbij zijn er ook onderwerpen in de startblokken gezet. We noemen er een aantal.

DMP heeft zich ook dit jaar weer vastgebeten in het onderwerp volkshuisvesting. Het doel blijft: meer bouwen voor starters en senioren en zorgen dat deze woningen ook voor deze doelgroepen beschikbaar blijven. Daarnaast hebben we directe kamerverhuur aan banden gelegd, zodat de positie van starters op de woningmarkt wordt verbeterd. Veel goekope woningen werden door huismelkers opgekocht om vervolgens te verhuren aan arbeidsmigranten en studenten. Verder is de komst van WoonService Regionaal (woningtoewijssysteem van Woonveste) ter discussie gesteld. WoonService Regionaal heeft een negatief effect op de kansen van inwoners op een sociale huurwoning. We hebben aangedrongen op maatregelen die de kansen van onze inwoners op een huurwoning in de gemeente Heusden moeten vergroten.  

Landgoed Steenenburg is volop in ontwikkeling en van de molensteen om onze nek zijn we definitief verlost. De bouw van hightech campus met een medisch research- en ontwikkelcentrum met internationale allure staat in de startblokken. De restauratie van het kasteel is gereed en zowel het noordelijk als het midden gebied zijn nagenoeg verkocht. De woningbouwpercelen in het zuiden gaan op dit moment in de verkoop. Tevens hopen we binnenkort ook nieuwbouwproject de Grassen verder in ontwikkeling te kunnen nemen en daarin de gewenste goedkope starters- en seniorenwoningen te gaan realiseren. In dit woningbouwproject is met positief resultaat gezocht naar een plaats voor basisschool De Bussel, de realisatie van een sportzaal en mogelijk een gezondheidscentrum. 

De gemeente Heusden is volop bezig met het duurzaam doorgeven van onze gemeente aan de volgende generaties. In het kader van duurzaamheid is een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) binnen de regio Hart van Brabant vastgesteld. Tevens heeft de raad het zonneveld aan Polderweg 1 in Oudheusden aangewezen als projectlocatie. Hierop volgend zijn afspraken gemaakt met de initiatiefnemers waaronder Energiek Heusden over lokaal eigendom, lokale participatie en het beheer en de inzet van de revenuen. Daarnaast heeft de gemeente zelf ook volop stappen gezet met het verduurzamen van eigen gebouwen en het aanjagen van zon-op-dak projecten. 

Op het gebied van verkeersveiligheid is vooruitlopend op de definitieve vaststellling van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) geld beschikbaar gesteld voor het nu al nemen van dringende verkeersmaatregelen. Parallel daaraan loopt, als gevolg van het GOL-plan, het participatietraject voor de inrichting van de Vijfhoevenlaan, aanpassingen Kenndybrug en verkeersinrichting centrum Vlijmen. Deze laatste is in 2021 stilgelegd. Uit stukken blijkt dat door de GOL-maatregelen het centrum van Vlijmen al flink autoluw wordt en aan het verder autoluw maken van het centrum de nodige nadelen kleven. Bovendien zijn de gebruikte verkeerscijfers voor het centrum in twijfel getrokken en geven deze onvoldoende vertrouwen om op basis daarvan (extra) verkeersmaatregelen te nemen. Monitoring van het daadwerkelijke verkeer moet meer duidelijkheid geven. Het vrijliggend fietspad tussen Elshout en Haarsteeg is een stap dichterbij gekomen, het bestemmingsplan ligt ter inzage en de meeste gronden zijn aangekocht. Tevens is blijvende aandacht gevraagd voor de ontsluiting van het Geerpark en de opwaardering van de Tuinbouwweg als randweg van Vlijmen.

In het integraal huisvestingsplan onderwijs 2017-2026 (IHP) staan de geplande werkzaamheden op het gebied van onderwijshuisvesting. Een belangrijk onderdeel is de vervangende nieuwbouw voor de twee basisscholen in Oudheusden. Het betreft SBO De Leilinde (Willem van Oranje Scholengroep) en De Dromenvanger (Stichting Scala). Het uitvoeringskrediet hiervoor is beschikbaar gesteld. Tevens hebben we een krediet beschikbaar gesteld voor een upgrading van Lambertusschool in Haarsteeg. Bij goed onderwijs, hoort immers passende huisvesting. Een aantrekkelijke, inspirerende en gezonde omgeving draagt bij aan een positief leerklimaat. Als DMP Heusden vinden wij het van groot belang dat dit voor alle kinderen in onze gemeente opgaat.

DMP heeft een motie ingediend (unaniem aangenomen) die de wethouder oproept om te gaan onderzoeken hoe en waar sportveldjes en speeltuintjes kunnen worden geoptimaliseerd en verbeterd. Het verbeteren van sportveldjes moet jongeren meer uitdagen en stimuleren om buiten te gaan sporten in plaats van binnen te zitten. Daarbij zien veel sportveldjes in onze gemeente, buiten de verenigingen om, er niet altijd even goed uit. Ook heeft DMP het college opgeroepen om op zoek te gaan naar extra budget voor onderhoud aan de openbare ruimte (straatwerk van trottoirs, fietspaden, straten en groenvoorzieningen in centra en woonomgeving). Daarnaast is er geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van kantine en kleedkamers bij Sportclub Elshout.

In september dit jaar zijn Marlies van Bokboven en Janiek Stupers benoemd tot nieuwe fractieondersteuners voor DMP. Marlies is 34 jaar en woont in Drunen. Ze is opgegroeid met politiek bewustzijn, van jongs af aan voerden ze regelmatig discussies aan de keukentafel over maatschappelijke problemen en hoe deze het beste opgelost konden worden. Ze is al vanaf 2016 lid van DMP Heusden en heeft de lokale politiek altijd op de achtergrond gevolgd. Janiek is 23 jaar en woont in Haarsteeg. Zij is werkzaam als onderwijskundige bij een ontwerpbureau in Amersfoort, waar ze lesmateriaal maakt voor allerlei verschillende mbo-opleidingen. Al tijdens de middelbare schoolperiode had zij bijzondere interesse in (lokale) politiek.

Maar er waren ook tegenvallers. Al jaren komt de nijpende situatie in de jeugdzorg voorbij. Onder andere de grote financiële tekorten en de ellenlange wachtlijsten. Een plan van aanpak is opgesteld om het roer om te gooien. De aanpak die in het plan wordt voorgesteld leidt tot een grote verandering van de organisatie van de jeugdhulp. De inzet van het Jeugd & Gezinsteam moet er toe leiden dat ouders en jeugdigen snel, effectief en dichtbij huis ondersteuning ontvangen. In dit team wordt gekeken naar de hulpvraag van het hele gezin en met name ook de achterliggende oorzaak. Door de oorzaak aan te pakken zorgen we voor effectieve hulp op de lange termijn. Begeleiding kan direct vanuit het jeugd- en gezinsteam plaatsvinden door bekwame professionals waardoor in veel gevallen geen verwijzing naar jeugdhulp meer nodig is.

Financieel hebben we een sluitende begroting voor 2022, maar we moeten ons voorbereiden op de zware investeringen in de komende jaren. Denk hierbij aan de miljoenen welke nodig zijn voor het de uitvoering van het GVVP, het onderhoud aan de openbare ruimte, denk aan de investeringen t.a.v. basisscholen, denk aan de onzekerheden in de jeugdzorg en de gevolgen van de coronacrisis.

Terugkijkend was 2021 een bewogen jaar. Maar ondanks corona wel een jaar met stappen in de goede richting van het volbrengen van het coalitieprogramma. In maart 2022 staan de verkiezingen voor de deur en willen we de ingezette koers graag vervolgen. Dat doen we graag weer samen met u. DMP Heusden wenst alle inwoners van de gemeente Heusden fijne feestdagen en vooral een gezond en gelukkig 2022! DMP Heusden gaat zich ook volgend jaar weer maximaal inzetten om uw vertrouwen in ons waar te maken.

Ook voor 2022 geldt: Samen doen, samen sterk!

Menu