De komst van flexwoningen aan de rand van sportpark De Hoge Heide heeft de nodige onrust veroorzaakt. Een gevoelig onderwerp bij de directe omgeving en gebruikers van het sportpark, maar ook binnen de raad en de factie van DMP Heusden, zo stemde Noah Brok tegen het voorstel. Echter de komst van flexwoningen voor spoedzoekers is van groot belang in de zeer krappe woningmarkt en de oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning. Mede door de motie van DMP hoeft de komst van flexwoningen de lange termijn visie van het sportpark en de directe omgeving niet in de weg te zitten.

De flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers. Een doelgroep die nu tussen wal en schip valt en waar de nood hoog is. De eerste plannen hiervoor zijn nu geland nabij het sportpark De Hoge Heide. Wat DMP Heusden betreft wijzen we meer plaatsen aan in de gemeente voor de komst van flexwoningen. Deze opgaven mag niet alleen terecht komen in de wijk Vliedberg. Verder is er vooral onrust ontstaan over de doelgroep spoedzoekers. Wat DMP merkte was het gebrek aan informatie in het begin van het traject. Gelukkig is deze nu beter beschikbaar, zo ook op de website van de gemeente Heusden. Zo is duidelijk geworden wat er bedoelt wordt met spoedzoekers en hoe toewijzing en beheer gaat plaatsvinden. Het is nu belangrijk om dit ook goed over te brengen op de direct betrokkenen.

Verder is het voor DMP van groot belang dat hier sprake is van een goede mix van bewoners met een zeer sterke voorkeur voor inwoners uit onze gemeente. DMP heeft er bij de wethouder op aangedrongen om ook starters, die worden gezien als spoedzoekers, voor deze huisvesting aan te wijzen. Starters die binnen 5 jaar kunnen doorstromen naar een reguliere koopwoning. De wethouder zegde toe om zich hier bij Woonveste hard voor te maken.

DMP Heusden ziet ook in dat de huidige locatie aan de rand van De Hoge Heide misschien niet de allerbeste plek is, maar wel een locatie die passend kan worden gemaakt in goed overleg met de directe omgeving en ondernemers/gebruikers van het sportpark. Het ruimtelijke plan is nog niet af en niet in beton gegoten. DMP heeft samen met de coalitiepartijen het college dan ook opgeroepen om met elkaar te overleggen hoe rekening gehouden kan worden met elkaars plannen en dit met elkaar te verkennen.

Met een aanpassing ontstaan wellicht ook meer mogelijkheden voor de toekomstvisie van de wijk de Vliedberg als het gaat om nieuwbouw. Want DMP onderschrijft de oproep van de bewoners uit de wijk en het belang van een lange termijn visie voor de wijk die op onderdelen achtergesteld raakt. Deze wijk verdient dit. Er is in toenemende mate sprake van overlast, vooral bij de Caleidoscoop. En er moet nagedacht worden over mogelijke verbeteringen van de wijk en uitbreiding met woningen, zodat ook jongeren en senioren in hun wijk kunnen blijven wonen. Inmiddels heeft het college in een raadsinformatiebrief laten weten aan de slag te willen gaan met een G1000 project (burgerberaad) om te komen tot een brede visie op de toekomst van de wijk. Het project wordt komende maanden al opgepakt.

Gezien het feit dat de flexwoningen er nog niet staan -dit kan zeker nog langer dan 1 jaar duren- en het plan nog verder moet worden uitgewerkt, kunnen wat DMP Heusden betreft verschillende trajecten gelijk oplopen en daar waar mogelijk op elkaar worden afgestemd. Zo hoeft het plan voor flexwoningen en de lange termijn oplossingen voor het sportpark en de directe omgeving elkaar niet in de weg te staan of uit te sluiten. Zo is het niet of-of, maar en-en.

Lees hier de motie.

Lees hier het artikel in Brabants Dagblad.

Menu