Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Vlijmen-Centrum-2.jpg
 • Drunen-Dillenburcht.jpg
 • Drunen-SHJ.jpg
 • Land-van-Ooit-1.jpg
 • de-schakel.jpg
 • Heusden-2.jpg
 • heusdense-brug.jpg
 • Heusden.jpg
 • die-heygrave.jpg
 • elshout.jpg
 • Poort_van_Heusden.jpg
 • nul-op-de-meter-woningen-Geerpark-Vlijmen.jpg
 • duinen.jpg
 • Drunen-Raadhuisplein.jpg
 • Ei-van-Drunen.jpg

Verkiezingsprogramma 2018-2022DMP Heusden is de lokale politieke partij die op komt voor de belangen van alle inwoners binnen de gemeente Heusden, jong en oud. We werken niet alleen voor mensen, maar vooral samen met mensen. Ons motto is dan ook: samen doen, samen sterk! Bij de totstandkoming van ons verkiezingsprogramma hebben wij gevraagd om de inbreng van de Heusdense inwoners. Dit hebben wij uiteraard zoveel mogelijk in ons programma meegenomen. Zo geven wij inhoud aan uw stem. Op 21 maart kunt u opnieuw uw stem uitbrengen. Wij rekenen op uw steun.

Ons programma kunt u hieronder met een keuzemenu op onderwerp lezen. Voor een volledige versie klikt u hier.

 

Verkiezingsprogramma 2018-2022


Programma

DMP Heusden
2018-2022

Samen doen,
samen sterk!

Wij hebben het zo gemakkelijk mogelijk voor u gemaakt. Klik op een onderwerp naar keuze en u komt terecht bij de juiste tekst die bovenaan het scherm wordt weergegeven. Als u verder naar beneden scrolt komt u bij de button 'Terug naar boven' waarmee u weer in het keuzemenu terechtkomt. 

Pijler 1:  De basis ligt in de kernen


Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid
Eigen identiteit van de kernen is een kracht
Wijk- en buurtgericht werken vinden wij belangrijk
Generatiegericht bouwen, bouwen naar behoefte, zowel qua aantallen, prijs en locatie
Aandacht voor duurzame woningbouw, starterswoningen en seniorenwoningen
Succesvolle ontwikkelingen, Plein in Vlijmen en Plan Dillenburg
Woon- en winkelkernen; veiligheid voor onze kinderen
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL); goed overleg met de belanghebbenden
Belangrijk is de ontsluiting van de kernen; verkeer buiten de woonwijken
Verkeer: opstellen van een fietsplan
Verkeer: veiligheid voor onze fietsers
Aanpakken onveilige situaties
Bereikbaarheid van de kernen en kleinschalige mobiliteit
Veiligheid; hoog in het vaandel

Pijler 2: Iedereen doet mee

Sport, onderwijs, zorg en welzijn
Sport: stimuleren en dicht bij mensen brengen
Regionale samenwerking: samen sterk in het gemeentelijk werk
Armoedebeleid: ondersteun inwoners waar nodig
Taalbeleid: aanpakken van laaggeletterdheid
Jeugdbeleid: iedereen doet mee
Ouderenbeleid: zorg op maat
Hulp op afstand en eenzaamheid bij ouderen
Mogelijkheid tot woningsplitsing en mantelzorg dragen bij aan vitaliteit
Dementie zal de komende jaren meer aandacht vragen
Maatschappelijke tegenprestatie
Eerlijke verdeling van subsidies
Jeugd betrekken
Zorgombudsman en toegankelijkheid zorg; weet men de weg?
Visie op onderwijs; integrale kindcentra
Leerling – gezel - meester
Cultureel centrum voor educatie en ontspanning: de Voorste Venne

Pijler 3: Respectvol omgaan met….

Duurzaamheid, natuur, milieu, recreatie en toerisme
Duurzaamheid is een kans om economische groei te garanderen
We koesteren onze natuurparels
Toeristische trekpleisters; samenwerken binnen de Langstraat
Afval: terugbrengen van afval en kosten
Agrarische bedrijvigheid: ruimte voor groen landschap en agrarisch ondernemer
Aandacht voor het buitengebied
Beweging naar duurzaam
Meer geld voor wegen en groen

Pijler 4:   Houd het eenvoudig

Dienstverlening en burgerparticipatie
Dienstverlening en service gemeentelijke organisatie; bij de tijd
Goed communiceren is een kunst
Brandweer: Ondersteun de vrijwilligers en geld voor taakuitvoering
Inwoners kunnen zelf de stap zetten om verandering in gang te zetten
Terug naar de basis; rol van de gemeentelijke overheid

Pijler 5:  Wij zijn er voor het algemeen belang

Economie, bestuur, beleid en financiën
Verantwoord beheer van de gemeentelijke portemonnee
Heusden moet een van de goedkoopste gemeenten in Brabant blijven
Bedrijvigheid: ruimte voor ondernemerschap
NIMBY bedrijven; actief zoeken naar verbetering en voorkomen van overlast
Poort van Heusden; mogelijkheden zien en acteren
Aanbestedingen: eerlijke kans voor plaatselijke ondernemers
Een open gemeente; transparant, integer en vooral bij de tijd
Handhaving
Hondenbelasting

Hoe geven wij dit vorm?


 

Pijler 1:  De basis ligt in de kernen

Verkiezingsprogramma 2018-2022Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid

DMP Heusden richt zich op de leefbaarheid in de kernen met behoud van de eigenheid. Wij staan voor prettig en veilig wonen en werken. DMP Heusden is betrokken in alle kernen. Door het bundelen van die krachten staan wij als partij sterk in de Heusdense samenleving. Sociale samenhang is belangrijk voor het functioneren van de samenleving én voor het leef- en woonklimaat in de dorpen en wijken. 

Wij vinden het belangrijk dat er passende woonvoorzieningen zijn voor elke leeftijdsfase. Het huren of kopen van een woning moet mogelijk en betaalbaar zijn en blijven voor startende jongeren, voor gezinnen en voor ouderen. Het woningaanbod in de kernen dient aan al deze verschillende wensen tegemoet te komen.

DMP Heusden vindt veiligheid belangrijk. Wij willen aandacht voor het terugdringen van drugsgebruik door voorlichting bij scholen en aandacht voor het bestrijden van drugsoverlast. Daarnaast vinden wij de aanleg en behoud van veilige verkeersverbindingen voor alle groepen deelnemers belangrijk. Denk hierbij aan ouderen of fietsende schoolgaande jeugd. Wij blijven de nadruk leggen op goede openbaar vervoer verbindingen, waardoor het wonen in de kernen voor alle groepen aantrekkelijk is en blijft.


Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid

Eigen identiteit van de kernen is een kracht
De leefbaarheid in en de eigen identiteit van de afzonderlijke kernen hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij willen dat het beleid en bestuurlijke besluiten gericht zijn op het specifieke karakter van de woonkernen binnen onze gemeente. Juist de eigenheid van iedere kern is een kracht. Het bundelen van die krachten maakt dat we als gemeente sterk staan: Samen doen, samen sterk!

Wijk- en buurtgericht werken vinden wij belangrijk
In de afgelopen periode heeft het wijk- en buurtgericht werken, mede op aandringen van DMP Heusden, veel aandacht gekregen. Buurt Bestuurt is hier een voorbeeld van. Inwoners hebben echt invloed gehad op dat wat belangrijk is voor hun buurt. Dit willen we de komende jaren verder uitbouwen. Ons doel is Buurt Bestuurt gemeente breed door te ontwikkelen en tevens de jeugd hierbij te betrekken, bijvoorbeeld door een jeugdpanel in te richten.

Generatiegericht bouwen, bouwen naar behoefte, zowel qua aantallen, prijs en locatie
Dillenburg in Drunen, Geerpark en De Grassen in Vlijmen, Victoria in Haarsteeg en De Gorsen in Elshout zijn lopende woningbouwprojecten in de gemeente Heusden. Wij willen woningbouw die voorziet in de huidige maar ook zeker in de toekomstige behoefte. Wij zijn voorstander van woningbouwprogramma’s die zijn afgestemd op specifieke doelgroepen. Leeftijd bestendig en generatiegericht bouwen. Hierdoor wordt een ongezonde overcapaciteit voorkomen. We willen de huidige woningvoorraad kritisch tegen het licht houden om vast te stellen of er een goede verdeling is van en de woningvoorraad overeenkomt met de behoeften van de Heusdense inwoners. Om de leefbaarheid in de kernen te behouden, willen wij tijdig maatregelen nemen in de voorzieningen en woningsfeer. Denk hierbij aan een goede gemeentelijke visie op wonen, een goed voorzieningenniveau en goede bereikbaarheid. Voor het behoud van de vitaliteit van de kleinere kernen is het van belang dat, naast de grote bouwplannen, ook daar bouwmogelijkheden zijn.

Aandacht voor duurzame woningbouw, starterswoningen en seniorenwoningen
DMP Heusden wil dat er op kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze gebouwd wordt. Starters en doorstromers moeten kansen krijgen op de woningmarkt, de gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Er moet maximaal ingezet worden op doorstroming, zodat de woningen die geschikt zijn voor starters ook daadwerkelijk bij deze groep terechtkomen. Onze gemeente biedt veel mogelijkheden voor nieuwbouw. Hiermee kan doorstroming worden bevorderd. Daarnaast biedt dit mooie kansen voor het combineren van werken, wonen en zorg.

Succesvolle ontwikkelingen, Plein in Vlijmen en Plan Dillenburg
DMP Heusden vindt het een positieve ontwikkeling, dat er na jaren van overleg, nu flink vooruitgang is geboekt ten aanzien van het centrumplan Vlijmen. DMP Heusden heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om dit te realiseren. Wij zijn voorstander van een modern en bruisend winkelcentrum. Een centrum dat is afgestemd op de behoeften van onze inwoners. Als het centrum van Vlijmen meer autoluw wordt, dan wil DMP Heusden dat zo mogelijk de Oliemaat bij het nieuwe winkelcentrum betrokken wordt. Ook Plan Dillenburg in Drunen is een voorbeeld van een plan waarin wonen, zorg en sport samen komen. Wij zijn trots op wat er ontstaan is.

Woon- en winkelkernen; veiligheid voor onze kinderen
Veel klachten van inwoners gaan over verkeers- en parkeerproblemen. Het is voor iedereen duidelijk dat een te drukke verkeersstroom de leefbaarheid negatief beïnvloedt. Er blijven zorgen over de veiligheid, met name voor onze kinderen. DMP Heusden vindt dat een woongebied primair voor wonen is bedoeld en een winkelgebied voor winkelen. Wij zijn dan ook voorstander van het autoluw maken van woon- en winkelgebieden. Wij vinden dat vrachtverkeer hier zoveel mogelijk gemeden moet worden. Dit vanzelfsprekend in overleg met de ondernemers en omwonenden.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL); goed overleg met de belanghebbenden
Samen met Rijkswaterstaat en provincie zijn de afgelopen jaren stappen gezet in de uitwerking van plannen voor een verbeterde aan- en ontsluiting van onze gemeente op de A59. De gevaarlijke aansluiting bij Elshout/Drunen is vervangen door een robuustere aansluiting bij het Ei van Drunen. Ook de aansluiting Randweg Vlijmen-Oost zal in de komende jaren gerealiseerd worden. Verder wil DMP Heusden aansturen op een snelle en structurele oplossing van de verkeersproblematiek bij de A59-afslag Drunen-West (Eindstraat Drunen). Volgens DMP Heusden moet in deze situaties, in goed overleg met de belanghebbenden en omwonenden, maatwerk geleverd worden. Een goede en veilige infrastructuur is belangrijk. Denk hierbij ook aan verzachtende maatregelen tegen overlast (geluid, snelheid, veiligheid) op het onderliggend wegennet in Vlijmen en Drunen. De druk zal verdeeld moeten worden om overbelasting te voorkomen. Ook moet er aandacht zijn voor veilige fietsroutes en voor gemotoriseerde tweewielers. Indien de GOL plannen doorgang vinden is DMP Heusden vóór aanleg in één keer en dus niet in fases. Belangrijk is dat het onderliggende wegennetwerk op een goede manier wordt aangepast om problemen te voorkomen. Hiervoor moeten voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Belangrijk is de ontsluiting van de kernen; verkeer buiten de woonwijken
Om te voorkomen dat het autoverkeer te veel druk legt op woonwijken is het van belang dat de verkeersafwikkeling wordt gerealiseerd door het aanleggen van een randweg in Vlijmen-Oost. Voor DMP Heusden staat vast dat aan de huidige situatie, met een stroom van 16.000 voertuigen per etmaal door het centrum van Vlijmen, een einde moet komen. Ook de verkeersituatie in Drunen-West behoeft verbetering. Wij zijn voor een oplossing waarbij het verkeer, zoveel als mogelijk, uit de woonwijken wordt gehouden én wij zijn voor de aanleg van 30 km gebieden.

Verkeer: opstellen van een fietsplan
Verkiezingsprogramma 2018-2022We willen een goed onderhoud aan fietspaden, mede om het gebruik van de fiets te stimuleren. Daarnaast zal er met de massale opkomst van de E-bike met een andere bril naar fietspaden gekeken moeten worden om de fietsveiligheid te behouden of te verbeteren. Heusden is een echte fietsgemeente. We willen dan ook streven naar een fietsveilige gemeente door middel van een gemeentebreed fiets(paden)plan, veilige routes naar scholen, centra en aansluitend bij de landelijke fietsroutes. Bijvoorbeeld de Drunense Duinen en vesting Heusden, maar ook tussenliggende kernen zoals Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen, Haarsteeg, Elshout en Giersbergen verdienen een integraal fietsplan. Denk hierbij ook aan het gelijk maken van de voorrangsituaties voor fietsers op rotondes.

Verkeer: veiligheid voor onze fietsers
Een doorn in het oog is voor DMP Heusden het ontbrekende stukje fietspad van de Kloosterstraat naar de rotonde in Nieuwkuijk. Het is de ambitie van DMP Heusden om te komen tot een snelfietsroute van Waalwijk naar Den Bosch over de ‘Halve zolen lijn’. Een zorg voor DMP Heusden is de veiligheid van de fietsende schooljeugd die vanuit Vlijmen, Haarsteeg en Hedikhuizen richting Drunen en Waalwijk moeten. Zij gebruiken veelal de Tuinbouwweg. Hier zijn stappen gezet, maar de komende periode zal hier de fietsveiligheid verder moeten worden verbeterd zodat er een goede fietsverbinding ontstaat tussen de kernen Vlijmen en Drunen. Omdat de Tuinbouwweg in de toekomst het karakter krijgt van een randweg, willen wij een veilige fietsverbinding (Voordijk tot en met Wolfshoek), middels vrij liggende fietspaden.

Aanpakken onveilige situaties
Plekken waar de veiligheid moet verbeteren zijn rotonde Nieuwkuijk, de Grotestraat in Drunen (parkeren van auto’s aan de kant van de weg), het kruispunt Mommersteeg / Tuinbouwweg in Haarsteeg en het kruispunt Groenstraat / Lambertusstraat in Hedikhuizen. Daarnaast willen wij betere verlichting op onveilige plaatsen.

Bereikbaarheid van de kernen en kleinschalige mobiliteit
De aanbesteding en invulling van het Openbaar Vervoer ligt bij de provincie Noord Brabant. DMP Heusden wil zich sterk maken voor een goede bereikbaarheid van de kernen. In veel dorpen is geen openbaar vervoer; wij verwachten dat er in toenemende mate sprake zal zijn van een concrete, lokale vraag naar vervoer. Bij voorkeur laagdrempelig, van deur tot deur en ook voor mensen met een beperking. Dit noemen wij kleinschalige mobiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die vervoer nodig hebben om bij de winkel of bij medische voorzieningen te komen. Te meer omdat de komende jaren het aantal ouderen in Heusden aanzienlijk zal toenemen Een lokale vraag naar vervoer betekent dan dat een lokaal antwoord moet worden gegeven.

Veiligheid; hoog in het vaandel
Brabant komt te vaak in het nieuws vanwege criminaliteit. De aanpak van georganiseerde misdaad op dit gebied is uitgebreid van de vijf grote Brabantse steden naar alle gemeenten in Brabant. Ondanks deze extra aandacht lijkt het probleem niet kleiner te worden. De politie doet haar best en daar is veel waardering voor maar we verwachten meer van politiezorg. Veel aangiften worden enkel administratief afgehandeld, de recherche schiet door het ontbreken van voldoende mankracht, tekort. In Heusden zouden er tenminste 8 wijkagenten moeten functioneren. Wij willen meer aandacht voor het terugdringen van drugsgebruik door voorlichting bij scholen en aandacht voor het tegengaan van straathandel in verdovende middelen. Bij de aanpak moet de gemeente rekening houden met privacy van de inwoners van onze gemeente; niet verder ingrijpen op de persoonlijke vrijheid dan nodig is.

Terug naar boven


Pijler 2: Iedereen doet mee

Sport, onderwijs, zorg en welzijn

Iedereen doet mee aan de samenleving. Dat is voor DMP Heusden belangrijk. Ieder naar vermogen; ook kwetsbare groepen. Dat betekent dat wij zorgzaam zijn en voorzieningen die zich hierop richten, in stand willen houden en willen uitbouwen. Dit houdt overigens niet in dat DMP Heusden van mening is dat de overheid daarvoor alleen verantwoordelijkheid draagt: wij verwachten namelijk dat die bijdrage ook geleverd wordt door iedereen.

Sport en onderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. DMP Heusden is voor voldoende sportfaciliteiten. Daarnaast vindt DMP Heusden dat de gemeente een regierol heeft ten aanzien van de jeugdzorg. Wij willen dat er één aanspreekpunt is voor ouders en betrokkenen. De komende jaren zal het ouderenbeleid steeds meer aandacht moeten krijgen. Het aantal senioren neemt toe en er zal op gemeentelijk niveau minder geld beschikbaar zijn om hulp te faciliteren. Het is daarom van belang om hier verantwoord, maar ook creatief mee om te gaan. Degene die daadwerkelijk hulp of zorg nodig heeft zal deze ook moeten krijgen.


Sport, onderwijs, zorg en welzijn

Sport: stimuleren en dicht bij mensen brengen
Verkiezingsprogramma 2018-2022Sport verbroedert, verleidt tot activiteit en saamhorigheid. Onverminderd zal DMP Heusden zich daarvoor blijven inzetten. Sport levert een belangrijke bijdrage aan zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid. We stimuleren dan ook dat iedereen die wil sporten dat ook daadwerkelijk kan. Een goed onderhoud van sportvelden is van belang, zelfs als het economisch wat minder gaat. DMP Heusden wil sporten stimuleren en samenwerking tussen sportverenigingen om het sporten nog toegankelijker te maken. Wij willen dat jonge kinderen meer in aanraking komen met sport door het stimuleren van bijvoorbeeld het 'sportkompas’ van Stichting de Schroef. Hierdoor hebben jongeren een goede tijdsbesteding, komt men samen bij de sportclubs en jongeren blijven gezonder.

Regionale samenwerking: samen sterk in het gemeentelijk werk
Op dit moment vindt er samenwerking plaats in de Langstraat met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Al jaren hebben deze drie gemeenten een gezamenlijk sociale dienst en werkvoorziening. Dit is samengebracht in één uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Deze bewezen succesvolle samenwerking willen we voortzetten in de komende jaren. Deze samenwerking moet het mogelijk maken goedkoper te werken, waardoor we meer kunnen doen met de beschikbare budgetten.

Armoedebeleid: ondersteun inwoners waar nodig
We willen blijvende aandacht voor het armoedebeleid in Heusden. Wat in de afgelopen jaren, mede door DMP Heusden, is bereikt willen wij in stand houden. Voor inwoners van Heusden zijn er binnen de gemeente tal van ondersteuningsmogelijkheden. Zo is er de HeusdenPas, waarmee inwoners geld terug kunnen krijgen op diverse abonnementen op het gebied van sport en cultuur. Ook is er het Jeugdsportfonds via Stichting de Schroef en het Jeugdcultuurfonds via Stichting Leergeld Heusden. Wij geloven in een brede aanpak van armoede en daarom moet er samen gewerkt worden met bijvoorbeeld Woonveste en Baanbrekers.

Taalbeleid: aanpakken van laaggeletterdheid
DMP Heusden wil aandacht voor taalbeleid met als doel het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid. Om dit probleem te bestrijden willen wij dat de gemeente Heusden een actief taalbeleid gaat voeren. Dit taalbeleid zou gebaseerd moeten zijn op de samenhang tussen laaggeletterdheid en diverse sociale problemen zoals gezondheid en zorg, werk en inkomen, en integratie. Investeren in taal zorgt ervoor dat mensen een betere toegang krijgen tot de zorg en begrip over hoe de zorg werkt. Investeren in taal helpt ook bij het vinden of behouden van een baan, bij sociale contacten en integratie. Reden genoeg om taal hoog op de agenda te zetten. Niet alleen bij werkgevers, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties, maar ook binnen de gemeente zelf.

Jeugdbeleid: iedereen doet mee
Iedereen wil het beste voor zijn of haar kind. Door de landelijke decentralisatie heeft de gemeente een regierol toegewezen gekregen. Voor de ouders en betrokkenen met een hulpvraag willen wij dat er één aanspreekpunt is en dat er vanuit de gemeente een centrale regie komt in de samenwerking met de verschillende zorg- en hulpinstanties en onderwijsinstellingen.

Verkiezingsprogramma 2018-2022Ouderenbeleid: zorg op maat
De komende jaren zal het ouderenbeleid steeds meer aandacht moeten krijgen, met name omdat er veel gaat veranderen. Het aantal senioren neemt toe en er zal op gemeentelijk niveau minder geld beschikbaar zijn om hulp te faciliteren. Het is daarom van belang om hier verantwoord maar ook creatief mee om te gaan. Degene die daadwerkelijk hulp of zorg nodig heeft zal deze ook moeten krijgen. Wij vinden het belangrijk dat hulpbehoevenden ook hier terug kunnen vallen op één aanspreekpunt voor alle betrokken zorgorganisaties.

Hulp op afstand en eenzaamheid bij ouderen
De trend is dat ouderen zelfstandig blijven wonen tot het echt niet meer gaat. Goede en betrokken ondersteuning moet dan bereikbaar en beschikbaar zijn. Ook voor hen die de weg naar zorg minder goed kunnen vinden. Wij verwachten dat het thema ‘Hulp op afstand’ meer aandacht gaat krijgen. Eenzaamheid is een thema wat speelt. Wij zien hierin een preventieve en faciliterende rol voor de gemeente Heusden.

Mogelijkheid tot woningsplitsing en mantelzorg dragen bij aan vitaliteit
Gelet op de recente overheidsontwikkelingen (participatiewet) blijkt eens te meer dat woningaanpassing en woningsplitsing gemakkelijk te regelen moeten zijn als dat in het belang is van mantelzorg. DMP Heusden heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat, in alle herziene en nieuwe bestemmingsplannen, hier coulant mee wordt omgegaan. Het is belangrijk dat er, nu en in de toekomst, voldoende aangepaste woonvoorzieningen zijn voor ouderen.

Dementie zal de komende jaren meer aandacht vragen
Dementie vraagt gespecialiseerde en hoogwaardige zorg. DMP Heusden pleit ervoor dat in de wijken/kernen kleinschalige voorzieningen komen waar ouderen met dergelijke problemen kunnen worden opgevangen en verzorgd. Dagopvang speelt een zeer belangrijke rol bij het tegengaan van eenzaamheid. Het realiseren van kleinschalige voorzieningen draagt bij aan sociale cohesie en maakt het voor ouderen mogelijk om in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Maatschappelijke tegenprestatie
Als je door omstandigheden gedwongen een beroep moet doen op een uitkering dan verwachten wij dat je naar vermogen iets terugdoet voor de maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat rekening gehouden wordt met persoonlijke omstandigheden. Zo zijn er vele vormen van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk beschikbaar. Goed voor de betrokkenen zelf en goed voor de samenleving.

Eerlijke verdeling van subsidies
Leefbaarheid betekent dat sociale en maatschappelijke initiatieven ondersteund worden door de gemeente. We gaan voor het vaststellen van eerlijk subsidiebeleid. Hierbij worden keuzes gemaakt op basis van duidelijke uitgangspunten en dus een eerlijke verdeling over kernen, sportverenigingen en culturele initiatieven.

Jeugd betrekken
Verkiezingsprogramma 2018-2022Vertegenwoordiging in alle leeftijden is belangrijk voor DMP Heusden vandaar de oprichting van JongDMP. Jongeren zijn vaak onvoldoende vertegenwoordigd in de gemeentelijke politiek en dat vinden wij onterecht. Wij willen jongeren een podium bieden. Bij JongDMP kunnen zij hun stem laten horen, meedenken, beslissen, ontwikkelen en zich vormen. Wij stellen voor het initiatief ‘jeugdburgemeester’ breder te maken en dus meer kinderen en scholen hierbij te betrekken. Ons streven is een jeugdwerkeloosheidsvrije gemeente Heusden.

Zorgombudsman en toegankelijkheid zorg; weet men de weg?
Binnen het sociale domein vinden wij de functie van de zorgombudsman belangrijk. Hier willen wij op in blijven zetten! Daarnaast vinden wij het belangrijk dat we de zorg toegankelijk blijven houden en de dienstverlening optimaliseren. Het eerder genoemde ‘Zorg op afstand’ is een ontwikkelrichting die de gemeente wat ons betreft zou moeten ondersteunen en faciliteren.

Visie op onderwijs; integrale kindcentra
DMP Heusden wil samenwerking en samenhang binnen het onderwijs in de gemeente Heusden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan integrale kindcentra. Een brede en toegankelijke kinderopvang en Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) met uitgebreide voorzieningen en ondersteuning voor die kinderen die baat hebben bij VVE; daar willen wij in investeren. Belangrijk is het om te investeren in een goed lopende overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool en van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden specialisatie in het onderwijs voor bepaalde problematiek belangrijk, aansluitend bij Passend Onderwijs. Om dit te kunnen realiseren is onderwijshuisvesting nodig die past bij het hedendaags onderwijs. Om dit te realiseren willen wij, om te beginnen, nieuwbouw voor de Dromenvanger in Oudheusden en de Bussel in Vlijmen.

Leerling – gezel - meester
Wij willen een herintroductie van het leerling-gezel-meester stelsel voor ambachten. De behoefte aan vaklieden zal in de toekomst groeien. Daarom vindt DMP Heusden dat scholing van vaklieden (nog) meer in de praktijk moet plaatsvinden en pleitten voor herinvoering van het leerling – gezel – meester stelsel. Bedrijven in de gemeente Heusden hebben hierin een rol samen met het onderwijs. De gemeente kan samen met hen afspraken maken en mogelijk zelfs tot een keurmerk komen. Dit is belangrijk voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid.

Cultureel centrum voor educatie en ontspanning: de Voorste Venne
Vijf miljoen was er beschikbaar voor de renovatie van de Voorste Venne. We zijn blij met de succesvolle stappen die zijn gezet naar één multifunctionele accommodatie die de gemeenschap en actieve verenigingen ondersteunt. Een gemeenschapshuis dat inwoners bij elkaar brengt voor educatie en ontspanning. En dat binnen budget. DMP Heusden was en is van mening dat verbouwing van het bestaande gebouw noodzakelijk is, maar dat het ambitieniveau moet passen bij de maat van deze tijd en rekening moet houden met de reeds aanwezige voorzieningen die in een redelijke nabijheid van Drunen liggen. Het centrum is er voor de gehele gemeente Heusden.

Terug naar boven


Pijler 3: Respectvol omgaan met…

Duurzaamheid, natuur, milieu, recreatie en toerismeVerkiezingsprogramma 2018-2022

Hier ligt een belangrijk ankerpunt voor de DMP Heusden; dit respectvol omgaan met …is op veel onderwerpen van toepassing. Zowel het respectvol omgaan met het milieu als met onze leefomgeving zijn belangrijk voor DMP Heusden.

Er liggen voor de gemeente Heusden kansen op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, kennis en innovatie en duurzaam bouwen. We kunnen hierbij voorop lopen als we, in het belang voor onze toekomstige generatie, daadwerkelijk doorpakken. DMP Heusden wil dat circulair en duurzaam ondernemen, investeren en consumeren beloond en gestimuleerd wordt. Duurzaamheid moet als belangrijke pijler worden meegenomen bij het vaststellen van beleid.

DMP Heusden wil dat groen en duurzaam ondernemen gestimuleerd en beloond wordt. Wij willen hierin voorop lopen in het belang van onze kinderen. Heusden is een groene gemeente en we koesteren onze mooie natuurgebieden. Wij willen ruimte geven aan de agrarische sector, maar wel in balans met natuur en wonen. Toerisme is voor onze gemeente een belangrijke economische factor.

Duurzaamheid, natuur, milieu, recreatie en toerisme

Duurzaamheid is een kans om economische groei te garanderen
Er liggen voor de gemeente Heusden kansen op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, kennis en innovatie en duurzaam bouwen. We kunnen hierbij voorop lopen als we, in het belang voor onze toekomstige generatie, daadwerkelijk doorpakken. DMP Heusden wil dat circulair en duurzaam ondernemen, investeren en consumeren beloond en gestimuleerd wordt. Duurzaamheid moet als belangrijke pijler worden meegenomen bij het vaststellen van beleid. Denk hierbij ook aan praktische voorbeelden zoals het stimuleren van biodiversiteit (inrichten van wadi’s met bermenmengsel) en het stimuleren van waterafkoppeling op het riool.

We koesteren onze natuurparels
Heusden is een plattelandsgemeente, samengesteld uit 11 kernen maar dan wel een van de grootste gemeenten in km2 van Brabant, met ruim 43.000 inwoners. In de berekening ‘oppervlakte per inwoner’ zijn wij in Heusden rijk bedeeld met veel groen. Dit willen we graag zo houden! DMP Heusden wil de verschillende natuurgebieden koesteren als de ‘parels van Heusden’ en wil ervoor waken dat deze natuurgebieden verloren gaan aan bouwzucht. De natuurgebieden moeten toegankelijk zijn en blijven voor fiets- en wandelrecreatie.

Toeristische trekpleisters; samenwerken binnen de Langstraat
De vestingstad Heusden en de Loonse en Drunense Duinen zijn twee grote publiekstrekkers. Veel van onze eigen inwoners, maar ook van buiten, maken gebruik van deze bezienswaardigheden. Voor onze lokale economie is dit een belangrijke inkomstenbron. Toerisme dient daarom gepositioneerd te worden binnen het toeristisch werkveld. We moeten hierbij actief samenwerking blijven zoeken binnen het samenwerkingsverband Langstraat (Waalwijk, Loon op Zand) enerzijds en de regio Den Bosch anderzijds. Door schaalvoordelen worden we niet alleen beter, maar ook goedkoper.

Afval: terugbrengen van afval en kosten
Het afvalstoffenbeleid moet zich richten op vermindering van de hoeveelheid afval en een doelmatige scheiding en verwijdering van de resterende afvalstroom. DMP Heusden wil het huidige voorzieningenniveau van afvalinzameling verder optimaliseren en verbeteren. Door een betere scheiding kunnen veel materialen worden gerecycled. Dit is niet alleen winst voor het milieu, maar levert ook meer op waardoor de lokale lasten laag gehouden kunnen worden. Ervaringen van de laatste jaren laten zien dat het tarief nog steeds omlaag kan. DMP Heusden heeft zich hiervoor ingezet en zal zich de komende periode inzetten voor verdergaande tariefdaling. Daarnaast zijn wij voor een streng handhavingsbeleid met betrekking tot zwerfvuil en het dumpen van afval langs de weg en in onze natuur.

Agrarische bedrijvigheid: ruimte voor groen landschap en agrarisch ondernemer
DMP Heusden heeft een sterke verbondenheid met de natuur, het landschap en de agrarische sector. DMP Heusden is daarom voor een ruimhartig beleid ten aanzien van de agrarische sector en wil deze niet onnodig belemmeren met regelgeving. De agrarische- en tuinbouwsector is steeds meer genoodzaakt tot schaalvergroting. Wij zijn van mening dat dit moet kunnen, maar wel in balans met de omgeving. Onze agrariërs zorgen, naast de natuur- en milieuverenigingen, ook voor het in stand houden van onze mooie groene gemeente. Eerder gereserveerde ruimte voor deze sectoren mag niet zomaar worden opgeofferd aan andere doelen. Het uitwerken van een duidelijke gemeentelijke visie hierop is nodig.

Aandacht voor het buitengebied
Er zal de komende jaren sprake zijn van leegstaande gebouwen in het buitengebied. Wij zijn voorstander van het ruimhartig om gaan met mogelijkheden als het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing. Het vervangen van asbestdaken zou wat ons betreft aandacht moeten hebben. Andere ontwikkelingen zijn de aanleg van glasvezel; wat een belangrijke impuls zal zijn voor de leefbaarheid van het buitengebied. De aanleg van glasvezel ondersteunen wij van harte.

Beweging naar duurzaam
Wij zijn voor het verduurzamen waar mogelijk. Denk hierbij een het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en energiereductie, het uitvoeren van een duurzaamheidsscan buurthuizen, scholen en sportaccommodaties. Daarnaast het stimuleren van duurzame woningen door betere isolatie. Heel Heusden bespaart, vinden wij een enorm goed initiatief. Controle op het daadwerkelijk uitvoeren van energiebesparende maatregelen is hierbij belangrijk. De energietransitie, mobiliteit en digitalisering wordt steeds belangrijker! Mobiliteit verandert snel door elektrisch rijden. DMP Heusden wil de landelijke ontwikkelingen ook op lokaal niveau stimuleren. Denk hierbij aan elektrische oplaadpunten en het (eerder) afkoppelen van het gasnetwerk.

Meer geld voor wegen en groen
Wij vinden de uitstraling van de gemeente belangrijk. Deze is wat ons betreft onder een basisniveau gezakt. Wij hebben extra geld vrijgemaakt voor de openbare ruimte. Zowel wegen als groen hebben een noodzakelijke inhaalactie nodig met betrekking tot het veelal achterstallige onderhoud. Daarnaast willen wij vernieuwing waar mogelijk.

Terug naar boven


Pijler 4: Houd het eenvoudig

Dienstverlening en burgerparticipatieVerkiezingsprogramma 2018-2022

DMP Heusden wil niet alles in regels vangen: er is al teveel voorgeschreven waardoor het zoeken en vinden van de weg in de maatschappij ingewikkeld is. Regels bieden garanties en uitgangspunten voor duidelijkheid en gelijkheid maar verstikken ook.


Onze visie is dat enkel voorgeschreven moet worden wat beslist noodzakelijk is. Het uitgangspunt hierbij is : iets kan, tenzij. Maak het inwoners, ondernemers, organisatoren van evenementen zo eenvoudig als mogelijk is. Met respect voor de vrijheid en veiligheid van anderen.

Communicatie met onze inwoners is erg belangrijk. De gemeentelijke digitale dienstverlening kan wat DMP Heusden betreft beter. Wij zijn er voorstander van dat inwoners zelf de stap zetten om gewenste verandering in gang te zetten onder het motto: Samen doen, samen sterk!

Dienstverlening en burgerparticipatie

Dienstverlening en service gemeentelijke organisatie; bij de tijd
De dienstverlening van onze gemeente moet dichtbij en bij de tijd zijn. Naast een goede servicedesk moet het mogelijk zijn dat de gemeente naar u toe komt. Een gesprek 'aan de keukentafel' zorgt ervoor dat men meer oog heeft voor de problemen en behoeften in uw omgeving. Buurtinitiatieven vinden wij van deze tijd en moeten waar mogelijk beloond worden. Samenwerking met de gemeentelijke organisatie leidt tot mooie en concrete resultaten.

Goed communiceren is een kunst
Communicatie met onze inwoners is erg belangrijk. Bijvoorbeeld ouderen weten niet altijd de weg te vinden binnen de moderne vormen van communicatie. De gemeentelijke digitale dienstverlening kan wat DMP Heusden betreft beter. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een chatfunctie op website en goede terugkoppelingen na meldingen van burgers. Dus niet bezuinigen op het informeren van burgers, maar juist mee gaan in de ontwikkelingen van deze tijd (E-overheid, digitale diensten, gebruik van apps en aansluiten op mijnoverheid.nl). De dienstverlening van onze gemeente is de afgelopen jaren al sterk verbeterd mede dankzij de druk die door DMP Heusden hierop is uitgevoerd.

Brandweer: Ondersteun de vrijwilligers en geld voor taakuitvoering
De gemeente Heusden dient te beschikken over een brandweerkorps, dat met voldoende middelen is uitgerust. De verschillende brandweerposten van de gemeente Heusden hebben goed gemotiveerde vrijwilligers. DMP Heusden wil ook in de toekomst (ondanks de regionalisering en bezuinigingen) de brandweerposten zo goed mogelijk ondersteunen. De regionale brandweer kampt met lage budgetten vanwege eerdere bezuinigingen en kunnen hun taakuitvoering nog maar net garanderen. Op veiligheid wil de DMP Heusden niet bezuinigen. Daarnaast steunen wij het concept Jeugdbrandweer.

Inwoners kunnen zelf de stap zetten om verandering in gang te zetten
Samen een plantsoen opknappen, een moestuin aanleggen, huiswerkbegeleiding bieden of een plan maken om de verkeersveiligheid rond de school te vergroten. DMP Heusden juicht het toe dat burgers steeds vaker, zelf, de eerste stap kunnen zetten om veranderingen in gang te brengen. Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. Ook hier geldt: samen doen, samen sterk!

Terug naar de basis; rol van de gemeentelijke overheid
Een gemeentelijke overheid moet zich dienstbaar en faciliterend opstellen. Hierdoor kunnen de inwoners van Heusden zelf initiatief pakken. Wij zijn voor kleinschalig regelen en simpel houden.

Terug naar boven


Pijler 5: Wij zijn er voor het algemeen belang

Economie, bestuur, beleid en financiën

Wij zijn er voor het algemeen belang. Maken keuzes op basis van oprechte en integere afweging van belangen en zijn te vertrouwen. Dat is de kernwaarde van onze partij, dat is waar wij voor staan.

Dankzij de DMP Heusden is er de afgelopen jaren een sluitende meerjarenbegroting geweest zonder dat de woonlasten, met uitzondering van de inflatiecorrectie, voor onze burgers en ondernemers te veel zijn gestegen.

DMP Heusden heeft ook initiatief genomen om vanuit de gemeenteraad beter te controleren op individuele projecten en beleidsterreinen.

Er moet ruimte zijn voor ondernemerschap. DMP Heusden streeft er naar om plaatselijke ondernemers een goede kans te geven om gemeentelijke opdrachten in de wacht te slepen.


Economie, bestuur, beleid en financiën

Verantwoord beheer van de gemeentelijke portemonneeVerkiezingsprogramma 2018-2022
De investeringen en gemeentelijke uitgaven moeten direct of indirect ten goede komen aan de inwoners. Een goede afweging is hierbij van belang; inzichtelijk en op begrijpelijke wijze gedeeld met de bewoner. De reserves mogen (om tegenslagen te kunnen opvangen) voor de komende jaren niet, onder het door de gemeenteraad vastgestelde minimum gaan raken. Wij zijn voor een uitgavenpatroon dat gelijke tred houdt met de inkomstenstroom van onze gemeentelijke kas. We zijn tegen methodieken waarmee we ‘ons’ rijk rekenen zonder dat er echt besteed kan worden, bijvoorbeeld in het geval van de grondexploitatie. Gemeentelijke eigendommen die niet bijdragen aan de doelen van het gemeentelijk beleid moeten worden verkocht, zeker als de exploitatie meer geld kost dan het opbrengt. DMP Heusden heeft in de afgelopen jaren bewezen kritisch te zijn op het beheer van de gemeentelijke portemonnee, en dat blijven we!

Heusden moet een van de goedkoopste gemeenten in Brabant blijven
De onroerend zaak belasting (OZB) mag niet aangesproken worden als middel voor verhoging van de gemeentelijke inkomsten. Verhogingen die uitgaan boven het inflatiepercentage zullen wat ons betreft pas aan de orde zijn als andere opties zijn uitgeput. DMP Heusden hanteert de stelling dat lastenverzwaring het laatste redmiddel van ons college moet zijn. Eerst zal gekeken moeten worden naar efficiënter werken en in hoeverre er versoberd, bezuinigd en bespaard kan worden. Geen extra lastendruk; geen verhoging gemeentelijke belastingen.

Bedrijvigheid: ruimte voor ondernemerschap
DMP Heusden vindt het belangrijk om ruimte te geven aan het ondernemerschap binnen onze gemeente. Goede bedrijfsterreinen zijn nodig om ondernemers te binden aan onze gemeente. Hierdoor blijven er voldoende mogelijkheden om werk en wonen te combineren binnen onze eigen gemeente. We zijn voorstander om deze hoogwaardige bedrijventerreinen zoveel mogelijk te concentreren (geen vermenging met woonwijken) en aandacht te hebben voor een goede uitstraling en veiligheid zodat ondernemers het interessant vinden zich hier te vestigen. Een goed vestigingsklimaat ondersteunt onze lokale economie. Zowel ondernemers als bewoners plukken hier de vruchten van.

NIMBY bedrijven; actief zoeken naar verbetering en voorkomen van overlast
Onze gemeente kent, net zoals in andere gemeenten, ook bedrijven die niemand in zijn directe omgeving wil, de zogenaamde NIMBY (Not In My BackYard) bedrijven. DMP Heusden wil in onderhavige situaties het gesprek met omwonenden en ondernemers aangaan om op die manier te zoeken naar constructieve en toekomstvaste oplossingen. Oplossingen als bedrijvenconcentratie, bedrijfsverplaatsing en inpassingoptimalisaties zijn voor DMP Heusden realistische en bespreekbare opties.

Poort van Heusden; mogelijkheden zien en acteren
Wij willen actief sturen op besluitvorming voor verdere ontwikkeling en inrichting van de Poort van Heusden of Landgoed Steenenburg. Dat is wat onze inwoners van DMP Heusden mogen verwachten. De aankoop van het Land van Ooit heeft deels bijgedragen aan het oplossen van langlopende problemen (Ei van Drunen). Nu willen wij gaan voor een passende ruimtelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. Tot de tijd dat de Poort van Heusden een andere bestemming krijgt, heeft DMP Heusden gerealiseerd dat het terrein opengesteld is voor iedereen.

Aanbestedingen: eerlijke kans voor plaatselijke ondernemers
DMP Heusden streeft er naar om plaatselijke ondernemers een eerlijke kans te geven om gemeentelijke opdrachten in de wacht te slepen. Met name bij aanbestedingen dient in de voorwaarden zoveel als mogelijk te worden ingespeeld op kansen voor lokale ondernemers. Voor de inkoop van goederen en diensten verdient het extra aandacht om lokale ondernemers hiervoor te benaderen. Zo kunnen bijvoorbeeld aannemers meer worden betrokken bij planvorming en niet alleen ingenieursbureaus. De lokale kunde en praktijkervaring ligt immers bij aannemers. Er dient anders te worden aanbesteed, dat wil zeggen niet alleen op kosten/laagste prijs, maar juist meer op economisch toegevoegde waarde, innovatief vermogen en/of duurzame kwaliteitskenmerken.

Een open gemeente; transparant, integer en vooral bij de tijd
DMP Heusden staat voor toegankelijk bestuur: openheid en duidelijke besluitvorming. Noodzaak en gevolgen van besluiten moeten voor de inwoner duidelijk zijn. Het gemeentebestuur moet zich kwetsbaar durven op te stellen. Wij verwachten een integer bestuur met oog voor de belangen van onze inwoners. Dit komt ten goede aan het vertrouwen van de gemeenschap in de politiek.

Handhaving
Zorgvuldige en adequate handhaving van vastgestelde regelgeving is van belang voor veiligheid en voorkomen van overlast. DMP Heusden zal hierop toezien en keuzes maken ten aanzien van prioriteiten. Hiervoor moeten middelen worden vrij gemaakt.

Hondenbelasting
We willen een onderzoek naar afschaffing hondenbelasting. Bij het naleven van regelgeving is naar onze mening hondenbelasting niet nodig.

Terug naar boven


Hoe geven wij dit vorm?

De pijlers vormen een belangrijk deel van onze basis en zijn richtinggevend geweest voor de uitwerking naar onderwerpen. Zij zijn een leidraad voor de manier waarop de vertegenwoordigers van DMP Heusden in de gemeenteraad vorm zullen geven aan hun politieke opdracht.

Leden van de DMP fractie hebben een onderzoekende, nieuwsgierige en open houding en zijn helder en duidelijk in hun opvattingen. Zij zijn kritisch, vooruitstrevend en constructief. In de verhouding tussen raadsleden en collegeleden hechten wij aan het dualistische inrichtingsprincipe. De leden van de DMP fractie werken met en voor de inwoners van Heusden.

Ons motto is: SAMEN DOEN, SAMEN STERK!

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Uw kunt ons altijd bereiken voor vragen, opmerkingen of ideeën via:
website: www.dmpheusden.nl
emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij stellen uw reactie zeer op prijs!

 Of volg ons via:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Terug naar boven