De verbouwing van De Voorste Venne in Drunen die nodig is om de bibliotheek onderdak te gaan bieden, is opnieuw duurder geworden. Op 20 december stond het aanvullend krediet van € 200.000 op de agenda. Als DMP staan we nog steeds volledig achter het plan om de bieb in de Voorste Venne te huisvesten. De kosten werden in een eerste stadium geraamd op 9 ton. Na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van 150.000 in 2021 kwam dit jaar in februari het verzoek tot het uitvoeringskrediet van ruim anderhalf miljoen.  Dat was fors hoger maar we zagen en zien absoluut de voordelen. Zoals ogelijke woningbouw op de vrijkomende plaats van de bibliotheek in Drunen, een betere financiële basis voorde Voorste Venne door een vaste huurder, meer levendigheid en zeker niet onbelangrijk een bieb die voldoet aan de tijd waar we in leven.

Een win-win-win dus. Aansluitend zijn in de begroting nog een tweetal bedragen opgenomen ten behoeve van de Voorste Venne; 375.000 voor de geluidsisolerende maatregelen van de Vennezaal en 150.000 voor het verbeteren van de ontmoetingsruimte voor ouderen. Een snelle rekensom laat zien dat we dan inmiddels uitkomen op een bedrag van ruim 2.2 miljoen om deze inhuizing naar ieders wens te realiseren. Het zal u niet verbazen dan we met deze bedragen kritisch in de wedstrijd zaten, gelukkig waren we daarbij niet de enige. Ook andere partijen waren kritisch.

Onze kritiek zat met name in het feit dat het overgrote gedeelte van de raad in de veronderstelling was dat de kosten van het realiseren van de kantoortuin juist al in het uitvoeringskrediet van februari zat. De wethouder gaf aan dat dit het geval was maar dat er geen rekening was gehouden met het feit dat de verdiepingsvloer versterkt moest worden om een geluidsisolerende zwevende dekvloer neer te leggen en dat de aanschaf van de technische installaties duurder uitvielen door stijgende bouwkosten. Een ander, misschien nog wel groter punt, van kritiek betrof de kwaliteit van het raadsvoorstel. De legitimering voor het besluit wordt met name gezocht in de samenwerking van de VoorsteVenne, De Bieb en Het Pieck maar wat die samenwerking dan uiteindelijk in financiën of andere synergievoordelen moet opleveren werd in het raadsvoorstel buiten beschouwing gelaten. Een gemiste kans wat DMP betreft.  In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de noodzaak en de gevolgen van besluiten op een begrijpelijke manier uitleggen daar hoort ook bij dat je in het raadsvoorstel ons maar zeker ook inwoners meeneemt in de overwegingen die zijn gemaakt en wat deze investering de gemeenschap uiteindelijk gaat opleveren.  Ja het investeringsbedrag wordt terugbetaald via huurinkomsten maar zowel de Voorste Venne en de bibliotheek ontvangen ieder jaar een gemeentelijke bijdrage waar dit uit wordt bekostigd. Linksom of rechtsom blijft het gemeenschapsgeld. Los van onze kader stellende en controlerende rol hebben we ook de uiterst belangrijke rol van volksvertegenwoordiging en dat betekent ook dat datgene wat we in de raadszaal met elkaar besluiten moeten kunnen blijven uitleggen. De afspraak is gemaakt dat de wethouder met de betreffende besturen om de tafel gaat en dat eind 2023 aan de raad inzichtelijk wordt gemaakt wat de resultaten van deze verbeterde en verder gaande samenwerking zijn. Ook hebben we daarbij het verzoek gedaan om de financiën van de betrokken besturen daarin mee te nemen zodat we als raad een goede integrale afweging met elkaar kunnen maken want door de versnippering in de besluitvorming, het ontbreken van de financiële doorvertaling per partij en het ontbreken van de visie van de bibliotheek maakte het voor ons als raad extreem lastig om op dit dossier tot goede integrale besluitvorming te komen. 

Menu