Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad haar standpunten kenbaar gemaakt over het concept van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Deze standpunten zijn verwoord in een brief gericht aan de provincie. Daarnaast zijn keuzes gemaakt over de mitigerende maatregelen op ons onderliggende wegennet. Waarbij DMP Heusden vroeg om de voorliggende keuzes niet in beton te gieten maar ruimte te houden voor meer noodzakelijke maatregelen. 

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, kortweg GOL. Binnen de GOL is een programma ontwikkeld voor de verbetering van de kwaliteit in de omgeving van de Langstraat tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. Dit programma zorgt ervoor dat nieuwe wijken als De Grassen, Geerpark en bedrijventerreinen als Haven 8 goed bereikbaar zijn en lost huidige verkeersknelpunten, zoals het centrum van Vlijmen en Waalwijk en Eindstraat Drunen op. Maar zorgt ook voor een betere natuurontwikkeling, hoogwater bescherming en nieuwe fietsverbindingen. In GOL werken 20 partijen samen om deze ontwikkelingen te realiseren. De provincie is de regisseur. Realisatie van het plan staat gepland voor 2020. Kortom een groot project wat veel inzet vraagt, de nodige rapporten oplevert en bezorgdheid geeft bij inwoners. De te nemen maatregelen hebben nou eenmaal impact op de omgeving en dus hebben veel inwoners terechte vragen. De inbreng van de bewoners heeft op onderdelen geleid voor verbeteringen van het plan. Uiteraard heeft dit niet geresulteerd in tevredenheid over de volle breedte, dat is een utopie. Kan het anders? Ongetwijfeld. Kan het beter? Wij hebben onze bedenkingen.

Op 6 december 2016 heeft de gemeenteraad van Heusden in de variantenkeuze die toen voorlag, gekozen voor het verleggen van de op en afrit bij Nieuwkuijk en in Drunen West voor de randweg nabij de Heidijk. Keuzes die DMP Heusden maakte puur op basis van de verkeerscijfers, maar met de nodige kanttekeningen. Zo was er onvoldoende zicht op de effecten en de benodigde mitigerende maatregelen. Deze duidelijkheid ligt er nu grotendeels wel. De stuurgroep waarin de vijf belangrijkste partijen (waaronder de gemeente Heusden) in vertegenwoordigd zijn hebben besloten om geen fasering meer in de plannen toe te passen. De maatregelen in fase 2, waaronder de compensatiemaatregelen voor natuur (EVZ), het doortrekken van het fietspad en de aanleg van een parallelstructuur, worden nu meteen uitgevoerd. Iets waar DMP Heusden al langer op aandrong en wat een groot pluspunt betekent. De budgetvraag van 3,5 miljoen hiervoor lijkt  alleszins redelijk mits daarbij de snelfietsroute kan worden gerealiseerd. Deze laatste is nog wel een punt van zorg. Het is nog niet zeker of de snelfietsroute, die een reductie van 6% aan verkeer op de A59 oplevert, er kan komen. Dit wordt momenteel bestudeerd. Overduidelijk is wel dat een snelfietsroute een uitdrukkelijk wens is van DMP Heusden, aangezien deze een duidelijke meerwaarde geeft aan dit plan.  

Naast fietsen leefde bij DMP Heusden nog andere zorgen. Eerder was door verschillende bewoners aangegeven dat dynamisch modelleren een verkeerstoename kan betekenen van 30% t.o.v. statisch modelleren. Dat zou kunnen betekenen dat op bepaalde wegen met het toepassen van een aangepast model er veel meer verkeer kan ontstaan. Hierover wilde DMP Heusden graag meer weten. Een verantwoording van Goudappel Coffeng en een toelichting van de wethouder gaf deze duidelijkheid. Het huidige GOL-model wat speciaal voor dit project is gemaakt is werkelijk 'state of the art'. De huidige onderzoeken zijn goed en voldoende robuust. Op knoop- en kruispunten is op microniveau dynamisch modelleren meegenomen en is tevens gekeken naar doorstroming op de A59 en terugslageffecten. Daarnaast is een nieuwe model is op zijn vroegst pas over een jaar klaar en ook dan is dat nieuwe model weer achterhaald. Wij achten met een nieuw model de kans op een toename van 30% op bepaalde wegvakken onwaarschijnlijk. Een lichte toename is natuurlijk niet uit te sluiten, maar door aanvullende maatregelen wel op te vangen. Daarbij hebben de meeste wegen voldoende restcapaciteit. Kortom in onze ogen is uitvoerig en voldoende onderzoek gedaan naar de verkeersstromen.

Ook heeft DMP Heusden de wethouder uitdrukkelijk verzocht om extra aandacht te hebben voor de geluidschermen ter hoogte van de verlegde op- en afrit Nieuwkuijk en de parallelstructuur. Er moet voorkomen worden dat hier een ratjetoe aan geluidschermen worden geplaatst. DMP Heusden heeft ervoor gepleit dat hier samen met Rijkswaterstaat (die voor de A59 ook een verplichting heeft) en de bewoners aan de Parallelweg West en Oost goede en passende oplossingen komen, zodanig dat geluidsoverlast op de woningen zoveel als mogelijk wordt voorkomen. De wethouder heeft dit toegezegd.

Dan als laatste zorgpunt, de mitigerende maatregelen op het onderliggende wegennet van de gemeente Heusden. Dit zijn maatregelen die de gemeente Heusden neemt vanwege veranderende verkeersstromen door de GOL-maatregelen. Hiervoor is een budget gereserveerd van 2,5 miljoen en werd in het raadsvoorstel een limitatieve opsomming gegeven van de te nemen maatregelen. Veel bewoners maken zich zorgen over de negatieve effecten van de GOL-maatregelen. Zij hebben eerder aangegeven graag mee te willen denken over mogelijke oplossingen. Het is daarom van belang om de opgesomde maatregelen niet als limitatief te beschouwen. De specificatie van het budget van 2,5 miljoen geeft aan dat er nog ruimte is voor het nemen van meer maatregelen. Daarbij zijn er een aantal maatregelen die DMP Heusden graag zou willen prioriteren, zoals de kruispunt Mommersteeg - Vijfhoevenlaan. Wat DMP Heusden betreft kan bij actualisatie van het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan (GVVP) -wat gepland staat voor medio 2018, ruim voor de realisatie van het GOL- duidelijk worden of aanpassing daadwerkelijk nodig is en kan dit kruispunt alsnog geprioriteerd worden. Om deze ruimte voor de toekomst open te houden was het noodzakelijk om een amendement in te dienen. DMP Heusden deed dat samen met VVD, Gemeentebelangen en Heusden één en het amendement werd aangenomen.  

Daarnaast heeft DMP Heusden nogmaals het belang van een opwaardering van de Tuinbouwweg als volwaardige randweg benadrukt.  De Tuinbouwweg fungeert als inprikker en sluit aan op de Abt van Engelenlaan. De Tuinbouwweg wordt in het kader van de GOL-plannen niet ingericht als volwaardige randweg. Wanneer dat wel het geval zou zijn dan gaat deze beter functioneren en wordt de inprikker Vijfhoevenlaan meer ontlast. Ook de Wolput en Abt van Engelenlaan kunnen hiermee op termijn van een toename ontlast worden. Een mogelijke opwaardering van de Tuinbouwweg wordt meegenomen in de actualisatie van het GVVP. 

Lees hier het amendement die is aangenomen.