Op 13 juni jl werd in de informatievergadering ruimte een toelichting gegeven op het ontwerp PIP (Provinciaal Inpassings Plan) en de nota van zienswijze zoals die nu door Gedeputeerde Staten ter vaststelling aan Provinciale Staten zijn aangeboden. Daarbij werd ook specifiek ingegaan op de bewonersvarianten 72a en 62. De GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) plannen overstijgen de gemeentegrenzen van Waalwijk, Heusden en Den Bosch en worden daarom behandeld door de provincie Noord-Brabant.

Verschillende inwoners en groeperingen kwamen inspreken, wat de grote mate van betrokkenheid bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat weergeeft. Het gaat ook echt ergens over. Dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan is te zien aan de stukken die de afgelopen jaren door de provincie zijn geproduceerd. Ook uit de presentatie (zie onderaan) van de wethouder bleek hoe zorgvuldig het proces is doorlopen en hoeveel bijeenkomsten er zijn georganiseerd.

Uit de beantwoording van de zienswijze over bewonersvariant 62 voor Vlijmen blijkt dat de provincie deze heeft doorberekend. Hieruit blijkt dat het verkeer onvoldoende wordt verdeeld door de kern Vlijmen. In sommige straten wordt het veel drukker dan wenslijk en op straten waar het drukker mag worden neemt het verkeer sterk af. Ook het centrum wordt onvoldoende autoluw gemaakt. DMP Heusden blijft van mening dat de GOL-variant, samen met de mitigerende maatregelen die worden uitgewerkt in het nog op te stellen Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan (GVVP), de beste oplossing is voor de kern Vlijmen.

Voor variant 72a van de Stichting van GOL naar Beter werd tijdens de informatievergadering door de oppositiepartijen verzocht om de Provinciale Staten te vragen een pas op de plaats te maken. Dit vanwege een nieuwe kostenraming van variant 72a uitgevoerd door het Ingenieursbureau Rotterdam. Echter kon dit onderzoek vanwege allerlei onduidelijkheden en aannames DMP Heusden niet overtuigen van de kostendiscussie die al langer speelt tussen de stichting en de provincie. Daarbij vinden wij variant 72a onvoldoende robuust en geeft het meer (sluip)verkeer op de Statenlaan en Kastanjelaan-West in Drunen. 

Alles overziend en overwegende blijft DMP Heusden achter de keuze staan die nu wordt voorgelegd aan de Provinciale Staten. Dit is het meest reële plan waarbij er natuurlijk voor- en nadelen te benoemen zijn. Daarnaast wil DMP  het proces niet onnodig vertragen. Wij vinden dit niet gepast richting inwoners van Drunen en Vlijmen die eindelijk willen zien dat de knelpunten in het centrum van Vlijmen en Drunen West worden opgelost. Naar de toekomst toe blijven wij dit proces kort volgen, zoals we de afgelopen jaren ook gedaan hebben.

Presentatie GOL

Menu