In de raadsvergadering van 28 maart hebben we de financiële verordening, de controle verordening en de verordening voor doelmatigheidscontrole vastgesteld. In de gemeentewet worden deze verordeningen verplicht gesteld, maar ondanks dit; we hebben er vooral vanuit onze fractie op aangedrongen om de oude verordening te actualiseren. Een financiële verordening is samengevat een set van regels en procedures die de gemeente hanteert om gemeentelijke middelen te beheren en om ervoor te zorgen dat er op een juiste manier verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van de publieke middelen. Hierbij is het vooral van belang dat de raad hierin vaststelt wie welke financiële transacties mag goedkeuren (college of raad) en wanneer de raad moet worden geïnformeerd hierover.

In principe is de jaarbegroting, welke in de raad wordt vastgesteld, de basis voor het college van burgemeester en wethouder. Maar wat als er een niet voorziene investering moet worden gedaan? In die situatie zijn er concrete afspraken gemaakt tussen het college en de raad welke zijn vastgelegd in de financiële verordening. In een goed samenwerkingsverband met de wethouder hebben we hierover duidelijke richtlijnen vastgelegd. Eigenlijk vooral een technisch en saai onderwerp, maar wel erg van belang om te voorkomen dat we gaande weg in lastige discussie raken over of iets wel of niet aangekocht had mogen worden. En daarnaast van belang om met elkaar duidelijke afspraken te maken hoe de gemeentelijke uitgaven moeten worden verantwoord en op welke wijze er onderzoek en hoe een accountant onderzoek kan doen over rechtmatigheid en doelmatigheid.

Voor wat betreft dit laatste, hierover zijn de spelregels en procedures vastgelegd in de vastgestelde controleverordening en de verordening rechtmatigheidscontrole. Bij het uitvoeren deze controles zijn enkele leden uit de raad betrokken binnen de hiervoor ingestelde auditcommissie.

Voor meer info zie:
Financiële verordening (met toelichting): LINK
Controleverordening: LINK
Controle doelmatigheid en doeltreffendheid: LINK

Menu