Waar hebben we het over? Van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is een actualisatie van de begroting 2023 ontvangen. De geactualiseerde begroting 2023 voorziet in een begrotingswijziging die een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 951.273 inhoudt. In de gemeentelijke begroting hebben we, op basis van eerdere verwachtingen van Baanbrekers, al voor € 660.000 geanticipeerd op een dalend resultaat op de uitkeringen die Baanbrekers verstrekt en waarvoor we rijksmiddelen ontvangen. Daarmee is geanticipeerd op een stijgende gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers, waardoor er nu voor 2023 nog een bedrag van ongeveer € 102.000 resteert als aanvullende bijdrage voor onze gemeente (in totaal € 4.641.665).

Wat is de oorzaak van het nadelige resultaat?
De belangrijkste oorzaken van het verhoogde nadelige resultaat zitten in het:
- dalend resultaat op de uitkeringen;
- en daarnaast in gestegen personele lasten.

Een groot deel van de aanpassingen is niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Het gaat hierbij met name om Cao-stijgingen, verhoging van het wettelijk minimumloon, periodieke salarisverhogingen van zittend personeel en hogere energiekosten. De nadelen op de rijksvergoedingen zoals het Participatiebudget en het resultaat op de BUIG1 zijn pas bekend
geworden nadat de primitieve begroting werd vastgesteld. De geactualiseerde begroting 2023 bevat echter ook componenten die wel beïnvloedbaar zijn. Het gaat hier met name om een structurele verhoging van de personele last met een bedrag van € 573.000. Dit is een gevolg van formatieve wijzigingen na de aanpassing van de fijnstructuur binnen de organisatie van Baanbrekers. Desgevraagd geeft Baanbrekers aan dat het noodzakelijk is dat de organisatie wordt getransformeerd van een traditioneel werkbedrijf, waar vooral gestuurd wordt op omzet, naar een mens-ontwikkel-bedrijf. Deze aanpassing is noodzakelijk om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn in het zo duurzaam, passend en regulier als mogelijk aanbieden van werk aan mensen uit de doelgroep (SW) en de Participatiewet. Alleen dan kan volgens Baanbrekers de in 2018 vastgestelde in-beweging-koers succesvol worden vervolgd.Deze motivatie en richting steunen we als DMP volledig.

De wijze van financiering van Baanbrekers via het doorsluizen van rijksbudgetten en de moeilijk in te schatten ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden, maakt het voor Baanbrekers lastig om vroegtijdig een betrouwbare begroting op te stellen. In eerdere jaren heeft dit gunstig uitgepakt, waardoor er op basis van de jaarrekeningen gemeentelijke bijdragen zijn terugbetaald. Evenals vorig jaar is er ook dit keer sprake van een nadelig effect. Omdat het grotendeels om autonome ontwikkelingen gaat, valt dit Baanbrekers niet of nauwelijks aan te rekenen.

Welke zienswijze hebben we als raad aan Baanbrekers meegegeven?
Punt van aandacht in dit verband is de gevolgde procedure. Het algemeen bestuur van Baanbrekers en de raad van de gemeente Heusden is van mening dat Baanbrekers bij dergelijk forse investeringen in de bedrijfsvoering, die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen, het algemeen bestuur en de raden veel eerder en duidelijker moet betrekken in het traject dat daaraan voorafgaat.

Menu