Als DMP Heusden hebben we schriftelijke vragen gesteld over het geactualiseerde basispakket van de GGD Hart van Brabant. De vragen hadden onder andere betrekking op door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het gebruik maken hiervan, maar ook financiën, o.a. het onderhoud van het functieboek van de GGD. HvB leidt vanaf 2023 tot het hoger inschalen van enkele functies en dus hogere kosten en de dekking hiervan, de achtergrond/kaders die we hanteren bij de afwegingen om te komen tot keuzes binnen het pakket. Over welke kaders (beleid en wettelijk) hebben we het in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de GGD Hart van Brabant (HvB), in opdracht van de gemeenten, onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en preventieprogramma’s.

Beide hebben als doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van zowel kinderen, volwassenen als senioren, met speciale aandacht voor risicogroepen. De GGD HvB voert zijn taken in opdracht van de gemeenten uit met het basispakket. Dit basispakket is grotendeels uniform voor alle gemeenten en bevat ruimte voor lokale afspraken. Daarnaast kunnen extra taken worden ingekocht via de zogenaamde plustaken.

Welke grote wijzigingen worden er doorgevoerd
Hierna worden de grootste wijzigingen benoemd.

Versterkte wettelijke taken:
• versterking van de preventieprogramma’s: gezondheidsbevordering en gezonde school, voorlichting in eigen taal en cultuur, landelijke campagnes en webinars;
• inzet jeugdgezondheidszorg in het netwerk waarbij de GGD inzet op de verbinding tussen de domeinen gezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp;
• uitbreiding inzet op ziekteverzuimbegeleiding (van leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs).

Nieuwe diensten:
• nu niet zwanger: deze aanpak kochten we eerder in via de plustaken en is in het voorstel onderdeel van het basispakket;
• keuzeaanbod voor ouders van kinderen in kwetsbare situaties: we kunnen kiezen uit (een combinatie van) Stevig ouderschap, Voorzorg en Begeleiding naar voorschoolse educatie;
• advisering omgevingsplannen: de GGD zet zijn kennis in om inzicht te geven in een gezonde leefomgeving door instrumenten rond de Omgevingswet en door gezondheidseffecten in het ruimtelijk beleid inzichtelijk te maken.

In het huidige basispakket is ruimte voor het zogenaamde lokaal accent. Binnen het lokaal accent kunnen we afspraken maken over taken waar we extra op in willen zetten binnen onze gemeente zonder aanvullende kosten. Het lokaal accent is onderdeel van het jaarlijkse budget aan inwonerbijdrage. Daar bovenop kunnen afspraken worden gemaakt over extra taken in zogenaamde plustaken. Hiervoor is aanvullende financiering nodig. Met het geactualiseerd basispakket verandert de dekking van het basispakket en verschuift daarmee de financiering. Dit komt dus omdat het lokaal accent niet langer onderdeel uitmaakt van het basispakket en een aantal van de huidige plustaken onderdeel wordt van het geactualiseerd basispakket. Kortom, het geactualiseerde basispakket brengt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich mee. Hier staat een breder basispakket van de GGD HvB tegenover.

Wat kost dit?
Het geactualiseerde basispakket en de indexering zorgen samen voor een stijging van de inwonerbijdrage van € 37,28 in 2023 naar € 42,02 in 2024.

Menu