Als DMP Heusden hebben we schriftelijke vragen gesteld over het geactualiseerde basispakket van de GGD Hart van Brabant. De vragen
hadden onder andere betrekking op door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord
(GALA) en het gebruik maken hiervan, maar ook financiën, o.a. het onderhoud van het functieboek van de GGD HvB leidt vanaf 2023 tot het hoger inschalen
van enkele functies en dus hogere kosten en de dekking hiervan, de achtergrond/kaders die we hanteren bij de afwegingen om te komen tot keuzes binnen het pakket
Over welke kaders (beleid en wettelijk) hebben we het in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de GGD Hart van Brabant (HvB), in opdracht van
de gemeenten, onder andere uitvoering aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en preventieprogramma’s.


Beide hebben als doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van zowel
kinderen, volwassenen als senioren, met speciale aandacht voor risicogroepen.
De GGD HvB voert zijn taken in opdracht van de gemeenten uit met het basispakket. Dit basispakket
is grotendeels uniform voor alle gemeenten en bevat ruimte voor lokale afspraken. Daarnaast kunnen extra
taken worden ingekocht via de zogenaamde plustaken.

Welke grote wijzigingen worden er doorgevoerd
Hierna worden de grootste wijzigingen benoemd.
Versterkte wettelijke taken:
• versterking van de preventieprogramma’s: gezondheidsbevordering en gezonde school,
voorlichting in eigen taal en cultuur, landelijke campagnes en webinars;
• inzet jeugdgezondheidszorg in het netwerk waarbij de GGD inzet op de verbinding tussen de
domeinen gezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp;
• uitbreiding inzet op ziekteverzuimbegeleiding (van leerlingen op scholen voor voortgezet
onderwijs).
Nieuwe diensten:
• nu niet zwanger: deze aanpak kochten we eerder in via de plustaken en is in het voorstel
onderdeel van het basispakket;
• keuzeaanbod voor ouders van kinderen in kwetsbare situaties: we kunnen kiezen uit (een
combinatie van) Stevig ouderschap, Voorzorg en Begeleiding naar voorschoolse educatie;
• advisering omgevingsplannen: de GGD zet zijn kennis in om inzicht te geven in een gezonde
leefomgeving door instrumenten rond de Omgevingswet en door gezondheidseffecten in het
ruimtelijk beleid inzichtelijk te maken.

In het huidige basispakket is ruimte voor het zogenaamde lokaal accent. Binnen het lokaal accent
kunnen we afspraken maken over taken waar we extra op in willen zetten binnen onze gemeente
zonder aanvullende kosten. Het lokaal accent is onderdeel van het jaarlijkse budget aan
inwonerbijdrage. Daar bovenop kunnen afspraken worden gemaakt over extra taken in zogenaamde
plustaken. Hiervoor is aanvullende financiering nodig. Met het geactualiseerd basispakket verandert
de dekking van het basispakket en verschuift daarmee de financiering. Dit komt dus omdat het lokaal
accent niet langer onderdeel uitmaakt van het basispakket en een aantal van de huidige plustaken
onderdeel wordt van het geactualiseerd basispakket.
Kortom, het geactualiseerde basispakket brengt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met zich mee.
Hier staat een breder basispakket van de GGD HvB tegenover.

Wat kost dit?
Het geactualiseerde basispakket en de indexering zorgen samen voor een stijging van de inwonerbijdrage
van € 37,28 in 2023 naar € 42,02 in 2024.

Menu