De bestuursrapportage is een belangrijk document. Het geeft op twee gezette momenten inzicht in afwijkingen op de vastgestelde begroting. Dat maakt dat we als raad gerichte vragen kunnen stellen vanuit onze controlerende taak. Ook gaat de bestuursrapportage in op de zogenoemde ‘majeure projecten’. U kunt daarbij denken aan gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), Steenenburg en de Grassen. DMP-raadslid Caren Joosten-Kuijs voerde namens de DMP-fractie het woord bij dit onderwerp.

Tijdens de behandeling van dit document hebben we namens DMP ook de oproep gedaan om te komen tot een rapportage sociaal domein. De klankbordgroep sociaal domein is al verschillende momenten bij elkaar geweest. Samen met de ambtelijke organisatie, gezamenlijk met de rekenkamer en in beslotenheid van de klankbordgroep. Ondanks dat er een eerste aanzet is vanuit deze klankbord groep om te komen tot een rapportage Sociaal domein lijkt het spaak te lopen op het omzetten van deze gegevens in een daadwerkelijke rapportage. We hebben het college opgeroepen om hier vaart mee te maken. Er gaat ontzettend veel geld om in het sociaal domein en de raad heeft al meerdere malen aangegeven meer gevoel en duiding te willen krijgen bij de doelmatigheid van de ingezette middelen.

Een wat meer technisch punt wat we hebben besproken betrof het feit dat er bij welzijnsorganisaties met verschillende indexeringspercentages zijn gewerkt. Als DMP Heusden hebben we de oproep gedaan, wanneer dit in de toekomst weer mocht gebeuren, transparant te maken waarom deze uitzonderingen zijn gemaakt en op basis waarvan.

Bij deze eerste bestuursrapportage 2024 zijn er aanvullende kredieten gevraagd voor de aankoop van een perceel aangaande weterberging in Elshout, een drenkelingensysteem bij zwembad Die Heygrave en een krediet voor de renovatie van het hoofdveld RKDVC. Belangrijke onderwerpen die prima in lijn liggen met het coalitieakkoord. DMP was dan ook unaniem over dit besluit.

Menu